سرمایه‌گذار فعال


 • صندوق قابل معامله در بورس یا ETF: برای خرید و فروش واحدهای این نوع صندوق‌ها لازم است کد بورسی و کد معاملاتی داشته باشید. با مراجعه به سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری‌ها و جست‌وجوی نماد صندوق، می‌توانید نسبت به خرید صندوق‌های ETF اقدام کنید.
 • صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال: برای خرید واحد‌های این نوع صندوق‌ها نیازی به داشتن کد معاملاتی نیست و باید به صورت آنلاین به سامانه مخصوص صندوق مراجعه کنید. در بعضی از موارد نیز مراجعه حضوری ضرورت دارد.

راهبردهای توسعۀ گردشگری پایدار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری (مورد مطالعه: منطقۀ آزاد تجاری- صنعتی انزلی)

1 کارشناسی ارشد گروه مدیریت، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران.

چکیده

هدف: فرصت‌های ناب موجود در مناطق آزاد با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌ناپذیر، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را در حوزه‌های گوناگون مخصوصا گردشگری به امید آینده‌ای روشن به سوی خود کشانده است. منطقۀ آزاد تجاری انزلی نیز یکی از هفت منطقۀ آزاد تجاری ایران است که در این راستا از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین این پژوهش به شناسایی راهبردهای توسعۀ گردشگری پایدار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقۀ آزاد تجاری-صنعتی انزلی پرداخته است.
روش: این مقاله با استفاده از مدل تحلیلی SWOT انجام شد و نمونۀ آماری پژوهش، 10 نفر از اساتید، مدیران و کارشناسان ارشد حوزۀ گردشگری بودند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که منطقۀ آزاد انزلی در نقطه راهبردی SO قرار دارد و با توجه به راهبردهای پیشنهادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطقه بدین صورت است: سرمایه‌گذاری در طرح‌های گردشگری آبی، طبیعت‌گردی و تجاری، ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری همانند پروژۀ مارینا، طراحی تورهای طبیعت‌گردی روزانه در منطقه، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حمل و نقل گردشگر (اجاره دوچرخه، کالسکه و . )، ایجاد شرکت‌های خدماتی برگزارکننده اردوهای علمی در منطقه، حمایت مالی از برنامه‌های ورزشی ساحلی، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بازسازی منطقه و سرمایه‌گذاری در طرح‌های جمعی تبلیغات خدمات منطقه.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، مشخص است که با بهره‌برداری از نقاط قوت گردشگری منطقه می‌توان از فرصت‌های محیطی در راستای توسعۀ گردشگری پایدار حداکثر استفاده را داشت و در حال حاضر، طرح‌های گردشگری منطقه به منظور سرمایه‌گذاری از جایگاه بهتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20082428.1400.6.1.3.6

مراجع

احمدپور رودسری، مجتبی. (1397). نقش مناطق آزاد در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روستاها با رویکرد توسعۀ گردشگری پایدار (مطالعه موردی منطقۀ آزاد تجاری-صنعتی انزلی). فصلنامه دانش انتظامی گیلان، 28، 29-21.

اکبری، مرتضی؛ رشادی، مریم‌السادات؛ پاداش، حمید؛ کریمیان راوندی، محمد. (1398). شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کسب و کار در منطقۀ آزاد تجاری ارس. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، (2)51، 291-306.

ایسنا. (1393). دعوت مدیر عامل منطقۀ آزاد انزلی از سرمایه‌گذاران جمهوری آذربایجان. لینک:https://www.irna.ir/news، تاریخ بازیابی: 10 دی 1399.

بقایی، حمید. (1389). فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطقۀ آزاد انزلی. تهران، مـــــرکز امــــور منــــاطق آزاد تجـــاری - صنـــعتی و ویـژه اقتصــادی.

درخشانی، نجلا؛ پاک‌گهر، سجاد. (1395). راهبردهای توسعۀ گردشگری پایدار بر اساس شناخت جاذبه‌های گردشگری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقۀ آزاد اروند. نشریه میراث و گردشگری، 4، 97-55.

سالارزهی، حبیب‌الله؛ میرزاده، آرمینا. (1394). شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعۀ گردشگری در منطقۀ آزاد تجاری صنعتی چابهار با رویکردSWOT-AHP. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 30، 144-121.

سعیده زرآبادی، زهراالسادات؛ عبدالله، بهار. (1392). ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری منطقۀ آزاد بندر چابهار با بهره‌گیری از روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای. انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 6(1)، 48-37.

شاکری، عباس؛ سلیمی، فریدون. (1385). عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری در منطقۀ آزاد بندر چابهار و اولویت‌بندی آنها با استفاده از تکنیک ریاضیAHP . پژوهشنامه اقتصادی، (20)6، 129-195.

عبدی‌نژاد نوحدانی، امیرحسین؛ ترابی خداشهری، حامد؛ رمضانعلی‌نیا، سروش؛ شیرزاد، خالد. (1394). نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه صنعتی و اقتصادی مطالعه موردی منطقۀ آزاد انزلی. اولین کنفرانس مهندسی عمران، رهاوردهای جدید، توسعه اقتصادی، فرهنگی و مدیریت جهادی، بندر انزلی، 7-1.

فتح‌اللهی راد، سعید. (1377). مناطق آزاد ایران، تجربه‌ای ناکام و ضرورت بازنگری اساسی. فرهنگ و تعاون، 5، 46-38.

قدمی، مصطفی. (1390). ارزیابی و تدوین استراتژی مقصد در چارچوب توسعه پایدار گردشگری (نمونه مورد مطالعه: کلانشهر مشهد). مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 9، 82-59.

قصابی، حسن؛ آذر، علی؛ پناهی، علی. (1398). تحلیلی بر تأثیرات مناطق آزاد تجاری بر توسعه فعالیت‌های گردشگری و اقتصاد منطقه‌ای (مطالعه موردی: منظقه آزاد ارس). جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 3، 846-833.

کشاورز، مهناز؛ قدیمی معصوم، مجتبی؛ عیاشی، اطهره و سرپرست، حسین. (1393). تحلیل راهبردهای توسعۀ گردشگری پایدار بر اساس مدل ماتریس داخلی- خارجی و تحلیل استراتژیک سوات (مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد)، فضای جغرافیایی، 54، 46-21.

میرزاده، آرمینا؛ سالارزهی،حبیب‌الله؛ آبتین، عبدالعزیز. (1392). ارائه یک مدل مفهومی برای توسعه سرمایه گذاری در منطقۀ آزاد تجاری- صنعتی بندر چابهار. دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، گرگان، 18-1.

وزارت آموزش و پرورش. (1394). گردشگری، صنعت سفید. لینک:https://www.roshdmag.ir/fa/news، تاریخ بازیابی: 10 دی 1399.

هزارجریبی، جعفر. (1390). احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعۀ گردشگری. جفرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 2، 142-121.

Abdinejad Nohadani, A.H.; Torabi Khodashahri, H.; Ramazan Alinia, S., Shirzad, K. (2014). The Role of Free Trade Zones in Industrial and Economic Development: A Case Study of Anzali Free Zone. The First Conference on Civil Engineering, New Achievements, Economic Development, Culture and Jihadi Management, Bandar Anzali, 1-7 [In Persian].

Ahmadpour Roudsari, M. (2019). The role of free zones in job creation and prosperity of villages with the sustainable tourism development approach (Case study: Anzali Commercial-Industrial Free Zone). Quarterly Journal of Gilan Police Science, 28, 21-29 [In Persian].

Akbari, M., Reshadi, M.S., Padash, H., Karimian Ravandi, M. (2019). Identification and Prioritization of Business Opportunities in the Aras Free Trade Zone. Human Geography Research Quarterly, 51(2), 306-291 [In Persian].

Altinay, M., Hussain, K. (2005). Sustainable tourism development: a case study of North Cyprus. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(3), 272-280.

Baqaei, H. (2010). Anzali Free Zone Investment Opportunities. Tehran: Center for Free Trade-Industrial and Special Economic Zones [In Persian].

Bobur, S., Mashkhura, A. (2019). Economic essence and organizational features of free tourist zones: The case of Uzbekistan. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 1(11), 1-6.

Derakhshani, N., Pakgohar, S. (2015). Sustainable tourism development strategies based on recognizing tourist attractions and investment opportunities in the Arvand Free Zone. Journal of Heritage and Tourism, 4, 97-55 [In Persian].

Fathullah Rrad, S. (1997). Iran's free zones, failed experiences and the need for a fundamental overhaul. Culture and Cooperation, 5, 46-38 [In Persian].

Gerami, F., Hosseini, S.Z. (2021). Planning for Sustainable Tourism Development using SWOT Analysis–Case Study: Pasargad Region–Fars, Iran. Athens Journal of Tourism, 8, 1-12.

Ghadami, M. (2010). Evaluation and formulation of destination strategy in the framework of sustainable tourism development (Case study: Mashhad metropolis). Urban Regional Studies and Research, 9, 82-59 [In Persian].

Ghasabi, H., Azar, A., Panahi, A. (2020). An analysis of the effects of free trade zones on the development of tourism activities and regional economic (Case Study: Aras Free Zone). Quarterly Geography (Regional Planning), 3, 846-833 [In Persian].

Hawkes, S., Williams, P. (1993). The Greening of Tourism, from Principles to Practice: A Casebook of Best Environmental Practice in Tourism. Centre for Tourism Policy and Research, Simon Fraser University.

Hezarjaribi, J. (2010). Feeling Social Security from the Viewpoint of Tourism Expansion. Journal of Geography and Environmental Planning, 2, 142-121 [In Persian].

ISNA. (2013). Invitation of the CEO of Anzali Free Zone to the investors of the Republic of Azerbaijan. Link: https://www.irna.ir/news, Date of recovery: 10 December 2021 [In Persian].

Jurowski, C., Uysal, M., Williams, D.R. (1997). A theoretical analysis of host community resident reactions to tourism. Journal of travel research, 36(2), 3-11.

Keshavarz, M., Gadimi Masoom, M., Ayashi, A., Sarparast, H. (2013). Analysis of sustainable tourism development strategies based on the internal-external matrix model and SWOT strategic analysis (Case study: Khorramabad city), Geographical Space, 54, 46-21 [In Persian].

Khaliji, M.A. (2020). Study on Tourism Development Free Trade Area (Case Study Qeshm). Journal of Tourism & Hospitality Research, 7, 89-104.

Mahooti, G., Tabibian, M. (2019). Identification and Investigation of the Effective Factors on Development of the Tourism Industry in Bandar-e-Anzali by Delphi Method. Space Ontology International Journal, 8, 71-82.

Ministry of Education. (2014). Tourism, white industry. Link: https://www.roshdmag.ir/fa/news, Date of recovery: 10 December 2021 [In Persian].

Mirzadeh, A., Salarzehi, H., Abtin, A.A. (2012). Presenting a conceptual model for investment development in Chabahar port free trade-industrial zone. Second National Conference on Accounting, Financial Management, and Investment, Gorgan, 1-18 [In Persian].

Prelipcian, G. (2009). Investițiile și eficiența în economia de piață. Master thesis, Universitatea Stefan cel Mare.

Prokopiou, D., Giannopoulos, K., Anagnostellos, K., Tselentis, B., Mavridoglou, G. (2019). Swot Analysis of the Tourist Sector on Paros Island, Greece. WIT Transactions on The Built Environment, 188, 165-176.

Saeedeh Zarabadi, Z.A., Abdullah, B. (2012). Evaluation of effective factors in the development of tourism industry in Chabahar port free zone using network analysis process method. Iranian Architecture and UrbanISM, 6(1), 48-37 [In Persian].

Salarzehi, H., Mirzadeh, A. (2014). Identification and Prioritization of Tourism Development Strategies in Chabahar Free Trade- Industrial Zone using SWOT- سرمایه‌گذار فعال AHP Approach. Public Management Research, 30, 121-144 [In Persian].

Shakeri, A., Salimi, F. (2006). Factors affecting investment attraction in Chabahar port free zone and their prioritization using AHP mathematical technique. Journal of Economic Research, 6 (20), 129-195 [In Persian].

Victor, G. (2017). Evolution of the concept of investment and investment management approaches. European Journal of Economics and Management Sciences, 3, 7-11.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری | مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها

یکی از مهم‌ترین روش‌های مدیریت دارایی‌ها در بورس، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. جایی که تیمی از تحلیلگران حرفه‌ای بازار، سبدی متنوع از دارایی‌های مختلف برای شما تشکیل می‌دهند و ریسک کاهش سرمایه در بورس را به کمترین حد ممکن می رسانند. مجموعه آگاه از سال 1387 به ارائه خدمات مدیریت دارایی در بورس می‌پردازد و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعددی را در این بازار برعهده دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به پربازده‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری کشور اشاره کرد.

صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟

صندوق سرمایه‌گذاری نهادی مالی به شمار می‌رود که دارایی سرمایه‌گذاران بورس را جمع‌آوری و آن را در سبدی متنوع از دارایی‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کند. کاهش ریسک، تنوع، مدیریت حرفه‌ای و نقدشوندگی بالا از مهم‌ترین مزایای این صندوق‌ها به شمار می‌روند.

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند که در ادامه به مهمترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بین 70 تا 90 درصد سرمایه مشتریان خود را در اوراق کم ریسک سرمایه‌گذاری می‌کنند. سود این صندوق‌ها، ثابت و بیشتر از سپرده‌های بانکی است.

صندوق‌های سهامی 70 تا 90 درصد دارایی مشتریان خود را در سهام شرکت‌های بورسی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق‌ها ریسک بالاتری دارند اما سود آن‌ها به ویژه در بلندمدت بسیار بیشتر است.

دارایی صندوق‌های مختلط را ترکیبی از سهام شرکت‌های بورسی و اوراق با درآمد ثابت (بین ۴۰ تا ۶۰ درصد) تشکیل می‌دهد. این صندوق‌ها از نظر بازدهی و ریسک، حد میانی دو صندوق درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری در سهام هستند.

حداقل ۷۰ درصد دارایی صندوق‌های طلا در گواهی سپرده کالایی سکه طلا و مابقی در اوراق مشتقه مبتنی بر طلا سرمایه‌گذاری می‌شود؛ بنابراین بازدهی این صندوق‌ها، مشابه بازدهی سکه طلا است.

نحوه خرید و فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

 • صندوق قابل معامله در بورس یا ETF: برای خرید و فروش واحدهای این نوع صندوق‌ها لازم است کد بورسی و کد معاملاتی داشته باشید. با مراجعه به سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری‌ها و جست‌وجوی نماد صندوق، می‌توانید نسبت به خرید صندوق‌های ETF اقدام کنید.
 • صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال: برای خرید واحد‌های این نوع صندوق‌ها نیازی به داشتن کد معاملاتی نیست و باید به صورت آنلاین به سامانه مخصوص صندوق مراجعه کنید. در بعضی از موارد نیز مراجعه حضوری ضرورت دارد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری آگاه

با هر هدف و رویایی که به بازار سرمایه قدم گذاشته باشید، صندوق‌های متنوع آگاه با ویژگی‌های مختلف شما را به این هدف نزدیک‌تر می‌کنند. این صندوق‌ها همواره در میان پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور قرار داشته‌اند و با تیم مدیریت حرفه‌ای و با تجربه خود، فعالان بازار سرمایه را برای موفقیت هر چه بیشتر در این بازار همراهی خواهند کرد.

صندوق مشترک آگاه پربازده‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری کشور، اولین‌ صندوق این بازار هم به شمار می‌رود و از ابتدای تاسیس خود تاکنون توانسته بیش از 42000 درصد برای مشتریان خود بازدهی ایجاد کند. صندوق مشترک آگاه از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مبتنی بر صدور و ابطال است و برای سرمایه‌گذاری با دید بلندمدت بهترین گزینه محسوب می‌شود. راهنمای سرمایه گذاری در صندوق مشترک آگاه

صندوق هستی بخش آگاه صندوق هستی‌بخش آگاه از نوع صندوق‌های قابل معامله در بورس است و با نماد «آگاس» در بازار معامله می‌شود. این صندوق که به لحاظ عملکرد و بازدهی موفق به کسب نشان 5 ستاره بازار سرمایه شده است، پرطرفدارترین صندوق سرمایه‌گذاری سهامی قابل معامله در بورس ایران نیز به شمار می‌رود.

صندوق یاقوت آگاه یاقوت از نوع صندوق‌های درآمد ثابت و ETF است که تجربه یک سرمایه‌گذاری کم ریسک و مطمئن را برای مشتریان بورس رقم می‌زند. این صندوق برای افرادی که ریسک‌پذیری کمی دارند، گزینه بسیار خوبی محسوب می‌شود. راهنمای سرمایه گذاری در صندوق یاقوت آگاه

صندوق زمرد آگاه زمرد، دیگر صندوق سهامی شرکت سبدگردان آگاه است که برخلاف بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، به مشتریان خود سود نقدی پرداخت می‌کند و به همین دلیل هم محبوبیت بسیار بالایی در میان فعالان بازار سرمایه به دست آورده است. راهنمای سرمایه گذاری در صندوق زمرد آگاه

صندوق همای آگاه همای آگاه، بهترین گزینه برای کسانی است که به دنبال سود ثابت ماهیانه در بورس هستند. همای از جمله صندوق‌های درآمد ثابت و قابل معامله بازار است، امنیت بالای سرمایه‌گذاری و بیشتر بودن سود این صندوق از سپرده‌های بانکی مهمترین مزایای صندوق همای آگاه به شمار می‌روند. راهنمای سرمایه گذاری در صندوق همای آگاه

صندوق زرین آگاه صندوق طلای زرین، دارایی مشتریان خود را در گواهی سپرده کالایی سکه و اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا سرمایه‌گذاری می‌کند. زرین از نوع صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) است و واحدهای این صندوق با نماد «مثقال» در بازار معامله می‌شوند. راهنمای سرمایه گذاری در صندوق زرین آگاه

صندوق یکم نیکوکاری آگاه با صندوق یکم نیکوکاری آگاه، می‌توانید هم سود دریافت کنید و هم در امور خیریه مشارکت داشته باشید. این صندوق اولین صندوق نیکوکاری کشور به شمار می‌رود و از نوع صندوق‌های مختلط و مبتنی بر صدور و ابطال است. راهنمای سرمایه گذاری در صندوق یکم نیکوکاری آگاه

بارقه‌های امید در دل سرمایه‌گذار روشن شد/ اشتغال 1000 نفر با فعال شدن یک مجتمع تجاری- تفریحی

مجتمع تجاری-تفریحی نگین شمال در شهر نور 14 سال در انتظار امضا، صدور پایان کار و سند است، اما سرمایه گذار کوتاه نیامد، خسته نشد و پا پس نکشید و اکنون با پیگیری و ورود مستقیم بارقه های امید در دلش روشن شد و امیدوار است به زودی این مجتمع فعال و با اشتغال یکهزار نفر، 14 سال خستگی از تنش خارج شود.

reset

بارقه‌های امید در دل سرمایه‌گذار روشن شد/ اشتغال 1000 نفر با فعال شدن یک مجتمع تجاری- تفریحی

به گزارش بلاغ، اقتصاددانان سرمایه‌گذاری را یکی از مهمترین اهرم‌های پویایی اقتصادی و کلید رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند اما به دلیل مشکلات موجود که عمدتا نشأت گرفته از موانع اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین موانع منطقه‌ای و نیز موانع درونی و شخصی است هنوز موفقیت قابل توجهی دراین ارتباط کسب نشد.

مهمترین اثر مستقیم سرمایه گذاری برای یک منطقه اشتغال، تولید ارزش افزوده، درآمد، رفاه، فناوری و قابلیت رقابت پذیری است، جذب سرمایه گذار نشان از داشتن ظرفیت و استعدادهای محیطی و بازار مناسب دارد که باید از قبل برای شکل گیری این ظرفیت‌ها و استعدادهای انگیزه دهنده به سرمایه گذار، تلاش و ظرفیت سازی کرد.
البته برخی مشوق‌ها شامل تخفیف مالیاتی، هزینه های پایین تخصیص و تغییر کاربری زمین، تسهیلات مالی با شرایط مناسب و سریع، ساده کردن بسیاری از مجوزهای قانونی لازم از نظر میزان هزینه و زمان، معافیت از قوانین کار و بیمه تأمین اجتماعی برای زمان معین و. می‌توانند هزینه‌های ثابت و متغییر سرمایه‌گذار را چه هنگام گذران دوره سرمایه‌گذاری و چه هنگام راه اندازی و تولید کاهش داده و ظرفیت جذب بیشتر را فراهم آورد.

باید توجه داشت که به سرمایه‌گذار به عنوان رقیب و غریبه نگاه نکرد، بلکه باید برای سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن کرد، فرصت گذاشت و زمینه ایجاد کرد و برای ثروتمند شدنش تلاش شود، تا بتواند هرچه بیشتر ثروتش را به سرمایه غیرمنقول تبدیل کند، بنابراین باید به کمک و یاری سرمایه‌گذار رفت نه اینکه موانع متعدد پیش روی او گذاشت و هر بار دیوار این موانع را بلندتر و راهش را کاملا سد کرد و طوری که اجازه نگاه کردن به پشت دیوار را نداد.

حسین نوروزی از سرمایه‌گذارانی است که در داخل و خارج از کشور موفقیت‌های زیادی را کسب کرد اما در پروژه‌ای در شهر نور آنقدر اذیت شد که هر لحظه منتظر بود تا مجتمع تجاری –تفریحی 17 هزار 500 مترمربعی که قادر به اشتغال یکهزار نفر است را تخریب و رها سازد.
ماجرا از این قرار است که پروژه مجتمع نگین شمال شهرنور، طی قراردادی بین شهرداری نور و این سرمایه‌گذار در آذر سال 1385 با حضور مسوولان شهرستانی کلنگ‌زنی شد، بر اساس قرارداد شهرداری بایدعلاوه بر واگذاری زمین هزینه پروانه ساخت را به عهده بگیرد و سرمایه‌گذار این مجتمع را احداث نماید اما از همین ابتدای کار به جای 17 هزار و 500 متر، برای 14 هزار و 500 متر پروانه ساخت صادر شد که به قول نوروزی« خشت اول گر نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوارکج» و وقتی سرمایه‌گذار علت این اختلاف 3 هزار متری را پرسید متوجه شد که با توجه به طلب شهرداری از نظام مهندسی و هزینه تائید، این مقدار پروانه صادر شد و البته با همین وضعیت سرمایه‌گذار که پیمانکار پروژه هم بود شروع به ساخت کرد و مدتی هم فعال بود اما بعدها مشکلات زیادی بوجود آمد که تا کنون راکد و بلاتکلیف ماند و هنوز پایان‌کار و سند صادر نشد، خسارات رکود 14 ساله این پروژه بزرگ، ضربه سنگینی بر سرمایه‌گذار، اقتصاد شهر و منطقه و نیز خانوارها وارد کرد که شاید قابل جبران نباشد اما باز به قول سرمایه‌گذار«ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است» هم خود را قانع می‌کند و هم به ما امید می‌دهد.

روز گذشته فرماندار شهرستان نور، خبر حل مشکل و آغاز فعالیت این مجتمع در آینده نزدیک را داد و همین خبر سبب شد تا موضوع را از سرمایه‌گذار پروژه جویا شویم بنابراین عازم محل مجتمع شدیم و با وی به سرمایه‌گذار فعال گفت و گو نشستیم.

این سرمایه‌گذار خود را حسین نوروزی متولد 1335 درشهرستان خوی در استان آذربایجان غربی معرفی کرد و گفت: علاقه شدیدی به کار فنی و البته تجارت داشته و همین علاقه باعث شد تا در تعمیرات لوازم صوتی و تصویری مهارت پیدا کند و زمانی‌که به استخدام نیروی انتظامی درآمد در رسته فنی مشغول خدمت شد و بیش از چهارسال سابقه حضور در مناطق عملیاتی غرب کشور وافتخار ایثارگری را در کارنامه خدمتی خود دارد اما به خاطر همسرش که مازندرانی و اهل نور بود به این شهرستان منتقل شد و تعمیرگاه لوازم و صوتی و تصویری دایر و به اتفاق فرزندانش در این رسته فعالیت کرد اما علاقه او به تجارت علاوه سرمایه‌گذار فعال بر دریافت کارت بازرگانی و فعالیت تجاری سبب شد تا به یک سرمایه‌گذار تبدیل شود.

وی در سال 79 با راه‌اندازی مجموعه تجاری بازار روسی(آستارا) رویان با حدود 50 دهنه مغازه موجب رونق اقتصادی و اشتغال این شهر شد و پس از مدتی این بازار با بیش از 750 دهنه مغازه، پذیرای هموطنان زیادی از نقاط مختلف کشور است، اکنون نام این بازار برای خیلی‌ها آشناست.

نوروزی در سال 81 ایده بازار روسی را در استان گلستان ومنطقه اینچه‌برون پیاده کرد و البته خاطرات خوشی را از مردم و مسوولان آن منطقه دارد و همواره از این دوران فعالیت به نیکی یاد می‌کند و خوشحال است.

وی در سال 85 ایده‌اش را به شهر نور آورد و با شهرداری نور وارد مذاکره شد که البته در نگاه اول بسیار امیدوار کننده بود زیرا شهرداری نورتوافق کرد که علاوه بر واگذاری عرصه، هزینه نظام مهندسی را برای صدور 17 هزار و 500 متر بنا، بپردازد.

در پی این توافق سرمایه‌گذار(نوروزی) پس از کلنگ‌زنی با سرعت احداث پروژه را با جدیت پیگیری کرد به طوری‌که ظرف مدت کمتر از پنج ماه پروژه به 58 درصد پیشرفت فیزیکی رسید و با توجه به توافق صورت گرفته، سرمایه‌گذار می‌توانست به پیش فروش واحدها اقدام کند و شهرداری نیز در برابر پیشرفت 50 درصدی پروژه نسبت به صدور سند اقدام و برای دریافت تسهیلات کمک کند که تا کنون اتفاق نیفتاد.

این سرمایه گذار ادامه ماجرا را اینگونه تعریف می‌کند او می‌گوید، چون زمین در جای خوبی از شهر قرار گرفت، برخی می‌خواستند از چنگ ما در بیارند و با هر ترفندی توصیه می‌کردند که هر چه زودتر بفروش و خلاص شو اما من هرگز زیر بار نرفتم و در عوض همه تلاش خود را برای به ثمر رسیدن پروژه انجام دادم.

نوروزی افزود: پس از پیگیری‌های زیاد قرار شد مبلغ هفت میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنم اما این هم محقق نشد و بالاخره مجبور به نهاتر شدم تا پروژه زودتر به نتیجه برسد بالاخره در فروردین 86 افتتاح و با دعوت از بازاریان بومی و غیر بومی و نگرفتن 6 ماه اجاره، مدتی این مجتمع فعال بود.

وی ادامه داد: این مجتمع با توجه به شرایط ویژه توریستی شهر نور با 375 دهنه مغازه، شهر بازی و تالار پذیرایی با نگاه جذب گردشگر و اشتغالیکهزار نفر در داخل مجتمع و بهره‌مندی بیش از سه‌هزار نفر در مجموع و همچنین رونق کسب و کار دیگر مشاغل در شهر و شهرستان احداث شد اما در ادامه راه با تغییر شهردار وقت در گیر مشکلاتی شدم که قریب به 14 سال راکد ماند و خسارت سنگینی به من و اقتصاد شهر وارد شد.

این سرمایه‌گذار، تصریح کرد: در حالی‌که از 14 سال قبل هزار نفر می‌توانستن در این مجتمع مشغول به کار شوند اما فعالیت این مجتمع به دلیل برخی اختلاف‌ها بین شهرداری و نظام مهندسی راکد ماند و بلاتکلیفی من را کلافه کرد، این چند سال از شهرداری، شورای شهر، نظام مهندسی، فرمانداری، هر جا که شد رفتم، جلسات زیادی هم گذاشته شد، با تغییر شهردار و شورا هر بار پیشنهادات جدیدی می‌شد، گاهی من را مقصر می‌کردند و می‌گفتند اضافه بنا داری و باید جریمه را پرداخت کنی، گاهی می‌گفتن، اصلاحیه می‌زنیم و فقط شما هزینه نظام مهندسی را بده تا سه سال قبل که شهردار وقت با اعلام اینکه مقصر نیستی، همین پیشنهاد را مطرح کرد، من هم برای اینکه واقعا خسته شده بودم برای برون رفت از مشکلات پذیرفتم ولی وقتی به نظام مهندسی رفتم تا هزینه سه هزار متر اضافه بنا را پس از اصلاحیه پرداخت کنم که البته هنوز معتقدم اضافه بنا ندارم به من گفتند 6 هزار متر پروانه داری و 11 هزار متر اضافه بنا است، این اختلاف متراژ باعث شد که اتفاق خاصی رخ ندهد و همچنان راکد بماند.

*بارقه امید روشن شد
نوروزی با اشاره به اینکه با همه مشکلات و بدهی‌ها که باعث شد با شکایت طلبکار منزل مسکونی‌ام به مزایده گذاشته شود اما امیدم به خدا بود، خداوند امیدم را ناامید نکرد، یک روز تلفنم زنگ خورد، گفتند فرماندار با شما کار دارد و این تماس امیدوار کننده بود چون قرار شد پیگیری کنند.

وی گفت: معمولا وقتی مسوول جدید وارد شهر می‌شود عده‌ای با گل و شیرینی برای عرض تبریک به دفترش می‌روند، حالا اگر این فرماندار باشد که خیلی از مسوولان هم برای خوش‌آمد و تبریک می‌روند اما اینجا فرماندار به سراغ من آمد، وقتی تحقیق کردم متوجه شدم این فرماندار پس از انتصاب فضای شهر را رصد کرد و پروژه‌های نیمه تمام را شناسایی و دلایل آن را بررسی کرد، برای چند پروژه از جمله این پروژه که برای شهر مهم بود وقت گذاشت و مشکلات را پرسید، من شرح ماجرا را گفتم، از آن روز چند بار جلسه گذاشتند و مسوولان حاضر در جلسه قول پیگیری و حل موضوع را دادند اما در عمل اتفاق خاصی نمی‌افتاد.

این سرمایه‌گذار تصریح کرد: حدود پنج ماه قبل در یک نشست مشترک، صراحتا از وضع موجود انتقاد کردند و گفتند، چندین پروژه نیمه‌کاره در شهر داریم که مرده است، نمونه‌ آن همین پروژه مجتمع نگین نور است که 2 ساله ساخته شد اما 14 سال معطل امضاء و بلاتکلیف مانده است.

چه تفاوتی میان سرمایه‌گذاری فعال و منفعل وجود دارد؟

صحبت از سرمایه­‌گذاری فعال و منفعل یک موضوع مهم و داغ در ادبیات بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری است. چرا که سرمایه­‌گذاران و فعالان بازارهای مالی، تمایل زیادی دارند که یک استراتژی را به عنوان نمونه موفق در مقایسه با سایر استراتژی‌ها پیدا کرده و آن را ترویج کنند، به همین دلیل همیشه میان طرفداران این دو روش مباحثه وجود دارد.

به طور کلی سرمایه‌گذاری منفعل محبوبیت و رواج بیشتری میان سرمایه‌گذاران دارد، اما با این وجود بحث درباره سرمایه‌گذاری فعال و مزایای آن نیز همیشه گسترده است. درباره این دو رویکرد سرمایه‌گذاری صحبت‌های فراوانی می‌توان انجام داد، اما پنج نکته اساسی وجود دارند که قبل از پرداخت مستقیم به موضوع، بهتر است به آن‌ها اشاره کنیم:

 1. سرمایه­‌گذاری فعال نیاز به یک رویکرد عملی و کوتاه‌مدت دارد که باید توسط یک مدیر پرتفوی یا سرمایه‌گذار شخصی طراحی و به کار گرفته شود.
 2. در سرمایه­‌گذاری منفعل خرید و فروش‌های کمتری انجام شده و در بسیاری از مواقع توجه زیادی به سمت صندوق­‌های سرمایه‌گذاری یا سایر سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت، معطوف می‌شود.
 3. اگر چه هر دو سبک سرمایه‌­گذاری سودمند و متداول هستند، اما سرمایه­‌گذاری منفعل رواج و محبوبیت بیشتری در مقایسه با سرمایه‌گذاری فعال دارد.
 4. از نظر تاریخی، معمولا سرمایه­‌گذاری‌­های منفعل درآمد بیشتری نسبت به سرمایه‌­گذاری­‌های فعال کسب کرده­‌اند.
 5. سرمایه‌گذاری فعال در چند سال اخیر محبوبیت بیشتری پیدا کرده، به خصوص در زمانی که بازار در یک وضعیت آشفتگی قرار می‌گیرد.

با در نظر داشتن این پنج نکته، در ادامه مقاله به معرفی و مقایسه دو روش سرمایه‌گذاری فعال و منفعل خواهیم پرداخت:

سرمایه‌­گذاری فعال

همان طور که از نام آن پیداست، سرمایه­‌گذاری فعال یک رویکرد عملگرایانه دارد و مستلزم آن است که مدیر پرتفوی تصمیمات کوتاه‌مدت زیادی را متناسب با شرایط موجود اتخاذ کند. هدف از مدیریت فعال سرمایه، کسب سودی بیشتر از متوسط بازدهی بازار و بهره‌­برداری کامل از نوسانات کوتاه­‌مدت قیمت است.

سرمایه‌­گذاری فعال شامل تحلیل بسیار عمیق‌­تر و تخصصی‌تر بازار، به منظور یافتن صحیح نقاط ورود و خروج مناسب است. یک مدیر پرتفوی فعال، معمولا بر تیمی از تحلیل‌گران که فاکتورهای کمی و کیفی را بررسی می­‌کنند، نظارت دارد. در نهایت نیز با استفاده از نتایج تحلیل افراد تحت نظارت خود، نقاط حساس تغییر روند و سیگنال‌های خرید و فروش را شناسایی می‌کند.

سرمایه­‌گذاری فعال مستلزم آن است که مدیر پرتفوی بتواند تخمین صحیحی از زمان مناسب خرید یا فروش سهام داشته باشد. به طور خلاصه باید گفت که برای مدیریت موفق سرمایه به روش فعال، لازم است که پیش­‌بینی­‌ها بیشتر از آن که اشتباه باشند، درست از آب درآیند.

سرمایه‌گذاری منفعل

مشخصه اصلی سرمایه‌گذاری منفعل، نگهداری سهام برای مدت طولانی است. سرمایه­‌گذاران منفعل میزان خرید و فروش در سبد سهام خود را محدود کرده و این رویکرد را روشی مقرون به صرفه برای سرمایه‌­گذاری می‌دانند. به عبارت بسیار ساده می‌توان گفت که این استراتژی مبتنی بر یک ذهنیت “بخر و نگه دار” است، این ذهنیت به معنای مقاومت در برابر وسوسه‌ها و هیجانات سرمایه‌گذار فعال مداومی است که در زمان سهامداری به سراغ سرمایه‌گذار خواهد آمد.

وقتی صاحب چندین سهم مختلف باشید، صرفا با قرار داشتن در مسیر صعودی، از کلیت بازار سود خواهید کرد. سرمایه­‌گذاری منفعل بر خلاف سرمایه‌گذای فعال چشم به سودهای بلندمدت داشته و شکست­‌های مقطعی و یا حتی رکودهای شدید را بی‌اهمیت در نظر می­‌گیرد.

تفاوت‌های اساسی میان سرمایه‌گذاری فعال و منفعل

برای بیان تفاوت‌های مهمی که میان دو رویکرد سرمایه‌گذاری فعال و منفعل وجود دارد، احتمالا بهترین روش آن است که به بررسی مزایا و معایب هر کدام از روش‌ها پرداخته شود، از این طریق تفاوت‌های این دو رویکرد نیز به طور خودکار بیان خواهند شد.

سرمایه‌گذاری فعال و منفعل

سرمایه‌گذاری فعال و منفعل

1- مزایای سرمایه گذاری منفعل

 • ریسک کمتر: ریسک سرمایه‌گذاری منفعل در مقایسه با سرمایه‌گذاری فعال پایین‌تر است. در صورتی که سرمایه‌گذار بتواند بر اساس تحلیلی دست، سهام مناسبی را یافته و خریداری کند، می‌تواند به رویکرد درازمدت از سودآوری خریدهای خود اطمینان داشته باشد.
 • هزینه‌های جانبی اندک: در سرمایه‌گذاری منفعل، به علت تعداد کمتر خرید و فروش، پرداخت کارمزد و مالیات بسیار کمتر است. هم‌چنین زمان و انرژی زیادی برای تحلیل تعداد زیادی سهم و صنعت مصرف نمی‌شود و تمرکز بیشتر بر وضعیت کلی بازار و صنایع مورد نظر است.

2- معایب سرمایه‌گذاری منفعل

 • محدودیت زیاد: سرمایه‌گذاری منفعل روی یک یا چند صنعت و شرکت محدود و تعیین شده، بسیاری از فرصت‌های سودساز را نادیده می‌گیرد.
 • سود کمتر: درست است که ریسک این روش پایین‌تر است، به طور کلی سرمایه‌گذاری منفعل سودهای شارپی و شدید را تجربه نمی‌کند، مگر آن که تمام بازار در یک روند صعودی قوی قرار بگیرد (مانند آن چه که در اوایل سال جاری رخ داد).

3- مزایای سرمایه‌­گذاری فعال

 • انعطاف‌­پذیری: سرمایه‌گذاری فعال در مقایسه با منفعل، انعطاف بیشتری دارد، چرا که سرمایه‌کذار می‌تواند در این استراتژی آزادانه میان صنایع و شرکت‌های متعددی جابجا شود.
 • تامین مالی کوتاه‌مدت: یکی از مزایای سرمایه‌گذاری فعال در مقایسه با منفعل، تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های دیگر شخص یا شرکت، در کوتاه‌مدت است. مدیران پرتفوی فعال می‌توانند از طریق درآمدهای کوتاه‌مدتی که از سرمایه‌گذاری فعال و کوتاه‌مدت خود به دست می‌آورند، در طرح‌های دیگر و حتی پروژه‌های منفعل سرمایه‌گذاری کنند.

4- معایب سرمایه‌­گذاری فعال

 • هزینه‌های جانبی بالا: پرداخت مبالغ بالا برای کارمزد و مالیات، یکی از معایب اصلی روش سرمایه‌گذاری فعال در مقایسه با سرمایه‌گذاری منفعل است که با توجه به تعداد بالای خرید و فروش در این روش، طبیعی می‌باشد. هم‌چنین زمان و انرژی لازم برای تحلیل صنایع و شرکت‌های متعدد برای سودآوری در این استراتژی لازم است.
 • ریسک بالا: مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاری فعال، ریسک بالای آن در مقایسه با سرمایه‌گذاری منفعل است. درست است که ریسک بالا، پتانسیل بازدهی بیشتری را نیز در پی دارد، اما احتمال خطا در تحلیل هم به همین نسبت بالا بوده و پتانسیل زیان‌آوری این روش بیشتر است.

یک پرسش مهم

پس از بیان این تفاوت‌ها و نظرات مختلف درباره سرمایه‌گذاری فعال و منفعل بالاخره این پرسش پیش می‌آید که کدام یک از این استراتژ‌ی­‌ها می‌تواند سود بیشتری را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد؟

ممکن است تصور کنید که استفاده از فرصت‌های جذاب بیشتر، سرمایه‌گذاری فعال را موفق‌تر از سرمایه‌گذاری منفعل و بلندمدت می‌کند، اما در حقیقت این طور نیست. اگر به نتایج عملکرد این دو روش در طول تاریخ نگاه کنیم، سرمایه­‌گذاری منفعل برای اکثر سرمایه‌­گذاران نتایج بهتری را داشته و متوسط بازدهی افرادی که از این استراتژی استفاده کرده‌اند، بالاتر بوده است.

در این زمینه باید به یک نکته توجه داشت و آن هم مزایای هر دو روش است. چراکه استراتژی­‌های فعال و منفعل در نهایت دو روی یک سکه هستند و هر دو به یک دلیل وجود دارند، لذا بسیاری از افراد حرفه‌ای مزایای هر دو روش سرمایه‌گذاری فعال و منفعل به صورت همزمان بهره می‌برند.

کارشناسان درباره سرمایه‌­گذاری فعال و منفعل چه نظری دارند؟

بسیاری از مشاوران سرمایه‌­گذاری معتقد هستند که بهترین استراتژی، ترکیبی از سرمایه‌گذاری فعال و منفعل است. به عنوان مثال، دن جانسون یک مشاور سرمایه‌گذاری مشهور آمریکایی است که بیشتر سرمایه­‌گذاری منفعل را پیشنهاد می‌کند، اما در کنار آن توضیح می‌­دهد که استفاده از ترکیب دو روش می­‌تواند پرتفوی متنوع­‌تری را ایجاد کرده و ریسک کلی را کاهش دهد.

جانسون برای مشتریانی که سرمایه نقدی زیادی دارند، بیشتر سرمایه‌گذاری منفعل را به منظور سود بلندمدت پیشنهاد می‌کند. اما برای مشتریان بازنشسته که بیشتر به درآمد ماهانه توجه دارند، ترکیبی از سرمایه‌گذاری فعال و ذهنیت بخر و نگه دار را مد نظر دارد.

اندرو نایجرلی که یک مشاور سرمایه‌گذاری و مدیر پرتفوی مشهور دیگر است، معمولا به جای انتخاب تک سهم‌های کوتاه‌مدت، به استراتژی‌­های سرمایه‌­گذاری منفعل بلندمدت متکی بوده و به شدت از آن حمایت می­‌کند. اما به طور همزمان از تغییرات کوتاه‌مدت در محل سرمایه‌گذاری به منظور تعدیل ریسک و سود نیز حمایت می‌نماید.

کلام پایانی

استفاده از روش سرمایه‌گذاری فعال و منفعل تا حد زیادی به طراحی استراتژی معاملاتی و سیستم روانشناختی شما بستگی دارد. متناسب با تمایلات و اهداف سرمایه‌گذار، بیشتر مشاوران ترکیبی از این دو استراتژی سرمایه‌گذاری را پیشنهاد می‌کنند تا بتوان تا جای ممکن از ظرفیت و مزایای هر دو روش بهره‌مند شد.

افزایش سوددهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری آرون گروپس

افزایش سوددهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری آرون گروپس

بازدهی 192 درصدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری آرون گروپس در دوره زمانی یکساله

به گزارش هوش فعال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری آرون گروپس، طی 8 دوره متوالی برگزاری تا 192 درصد سوددهی، در مدت‌زمانی یک سال برای سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها داشته است.

به گفته‌ی سرمایه‌گذار فعال مدیر روابط عمومی کارگزاری آرون گروپس این صندوق‌ها در بازه‌های زمانی یک‌ماهه و سه‌ماهه برگزار می‌شود واین فرصت را به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا با خرید سهام آن، ضمن سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بدون صرف زمان و دانش معاملاتی، با پرداخت مبلغ اندکی کارمزد، سود قابل‌توجهی کسب کنند.

وی افزود سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها پرسود و کم ریسک بوده ، و با توجه به قرارداد بیمه موجود، سرمایه اولیه سرمایه گذار حفظ می شود. این صندوق هافرصتی است برای علاقه مندان به معامله گری که با این شیوه نوین سرمایه گذاری تا رسیدن به تبحر دراستراتژی های معامله گری به کسب سود دست یابند.

هر شخص بدون محدودیت در خرید تعداد سهام می‌تواند در این صندوق‌ها نام‌نویسی کند و روشن است که هرچه تعداد سهام بیشتر باشد سود بیشتری کسب خواهد شد. هریک سهم صندوق‌های آرون به ارزش 100 دلار است و این سهام قابل‌فروش در هر زمان ونیز قابلیت برداشت دارند.

روابط عمومی کارگزاری آرون گروپس گفت: این صندوق‌ها به‌صورت دوره‌ای و ماهیانه افتتاح می‌شوند و سهام آن در مدت‌زمانی محدود به فروش می‌رسد؛ لذا با سرمایه‌گذاری در صندوق آرون، یک معامله‌گر حرفه‌ای و مورد اعتماد به‌جای شما معامله می‌کند. شرایط و مدت‌زمان معاملات و همچنین میزان درصد سوی که به مشتری تعلق خواهد گرفت نیز از طرف متولی در هر دوره صندوق اعلام می‌شود.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

وی خاطرنشان کرد؛ ‌ صندوق سرمایه‌گذاری آرون گروپس یک سرویس سرمایه‌گذاری ویژه، راهکاری حرفه ای، آسان و کم هزینه برای سرمایه گذاری است و صرفا برای سرمایه‌گذارانی می باشد که وقت و دانش کافی برای معامله گری ندارند ، اما به دنبال کسب درآمد ساده و پرسود هستند. سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در حساب معامله‌گر درآمد دریافت می‌کنند و معامله‌گر به ازای مدیریت این موجودی‌ها از درآمد سرمایه‌گذار به میزان مشخصی کارمزد دریافت خواهد کرد.

لازم به ذکر است که بروکر آرون گروپس یک مجموعه مالی معتبر بین‌المللی است با فعالیت‌های متنوع مالی و معاملاتی. آرون گروپس در کنار مجموعه بهترین کارگزاری های فارکس دیگر دنیا، امکان معامله بیش از 500 ابزار معاملاتی ازجمله انس طلا، نقره، کریپتوکارنسی ها، جفت ارزها، انرژی‌ها، شاخص‌ها و همچنین دسترسی به خریدوفروش سهام ابر شرکت‌ها را برای معامله گران فراهم نموده است.

برای اطلاع از قوانین صندوق‌های سرمایه‌گذاری آرون، همچنین آگاهی از زمان و نحوه‌ی پذیره‌نویسی این صندوق‌ها به وب‌سایت آرون گروپس مراجعه نمایید.

بازدهی سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری آرون در سال 2021 را در نمودار زیر مشاهده کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.