مدل‌های بررسی چرخه تجاری


بررسی تجربی نظریه چرخه های تجاری حقیقی در اقتصاد ایران، با تاکید بر شوک مخارج دولتی

این پژوهش با استفاده از یک مدل تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی، به بررسی تاثیر شوکهای ناشی از مخارج دولت بر روی مسیر تولید، و دیگر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران میپردازد. مدل تحلیلی به ما اجازه میدهد تا واکنش متغیرهای اصلی اقتصاد، و تاثز آنها روی هم را در طول زمان ببینیم. به کمک این مدل میتوانیم میزان انحراف متغیرها از مسیر رشد متعادل را در اثر شوکهای مخارج دولت و تکنولوژی در طول زمان، پیش بینی کنیم. تمام پارامترهای مدل براساس داده های مربوط به اقتصاد ایران اندازه گیری شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در پاسخ به چنین شوکهایی، اشتغال، نرخ بهره، و عرضه نیروی کار افزایش، و متغیرهایی مانند مصرف، سرمایه گذاری، و دستمزد حقیقی کاهش می یابند. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که شوکهای مخارج دولتی، خصوصا در مقایسه با شوکهای بهره وری، اگرچه دارای اثر مثبت بر روی مسیر تولید هستند، ولی این اثر چندان قابل توجه نبوده و تنها طی چند دوره به سرعت مستهلک می شوند. در مقابل اثر شوکهای بهره وری از دوام بیشتری برخوردار بوده و بسیار دیرتر مستهلک میشوند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو مدل‌های بررسی چرخه تجاری سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران با تاکید بر عوامل موثر بر شکاف تولید

طرفداران ادوار تجاری حقیقی بر نقش عوامل حقیقی چون چرخه‏های اشتغال و تکنولوژی در ایجاد ادوار تجاری تاکید دارند. در پژوهش حاضر به بررسی آثار چرخه‏های این عوامل در ایجاد ادوار تجاری در ایران برای دوره 1393-1338 پرداخته شده است. لذا ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات چرخه‏های مورد نظر استخراج شده و سپس با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ به آنالیز آن پرداخته شده است. نتایج نشان می‏دهد که اول این.

شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران

هدف از این مقاله، استخراج اجزای روند بلند مدت ادوار تجاری و تکانه‌های نامنظم از تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران و همچنین، شناسایی و تشخیص علل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. افزون بر این، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران با توجه به سه جزء مذکور برای دوره(1384-1379) پیش بینی می شود. روش کار شامل سه مرحله است.اولین مرحله، تشریح و تجزیه، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران به اجزای مذکور دومین مرح.

بررسی ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران با تاکید بر عوامل موثر بر شکاف تولید

طرفداران ادوار تجاری حقیقی بر نقش عوامل حقیقی چون چرخه‏های اشتغال و تکنولوژی در ایجاد ادوار تجاری تاکید دارند. در پژوهش حاضر به بررسی آثار چرخه‏های این عوامل در ایجاد ادوار تجاری در ایران برای دوره 1393-1338 پرداخته شده است. لذا ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات چرخه‏های مورد نظر استخراج شده و سپس با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ به آنالیز آن پرداخته شده است. نتایج نشان می‏دهد که مدل‌های بررسی چرخه تجاری اول این.

تحلیل وضعیت رکودی اقتصاد ایران بر مبنای نظریه های چرخه های تجاری و ارائه راهکارها

تحلیل تجربی تاثیر مخارج دولتی بر مصرف خصوصی در ایران

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر مخارج دولتی بر مصرف خصوصی در ایران است. برای این منظور سعی شده است با استفاده از آمار سری زمانی سالانه اقتصادی ایران طی دوره 1389-1350 و روش‌ ARDL ، رابطه تجربی بین دو متغیّر یاد شده مورد کنکاش علمی قرار گیرد. نتایج بلندمدت و کوتاه‌مدت حاصل از برآورد مدل ARDL حاکی از تأثیر مثبت مخارج دولتی سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی است. لذا فرض.

شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران

هدف از این مقاله، استخراج اجزای روند بلند مدت ادوار تجاری و تکانه های نامنظم از تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران و همچنین، شناسایی و تشخیص علل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. افزون بر این، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران با توجه به سه جزء مذکور برای دوره(1384-1379) پیش بینی می شود. روش کار شامل سه مرحله است.اولین مرحله، تشریح و تجزیه، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران به اجزای مذکور دومین مرح.

مدل‌های بررسی چرخه تجاری

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

Planning and Budgeting

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Garmabi A, Jalali-Naiini A, Tavakolian H. Investigating the Business Cycles of the Iranian Economy by Considering the Effect of Financial Accelerator in the Form of a DSGE Model. JPBUD. 2021; 26 (1) :33-67
URL: http://jpbud.ir/article-1-2007-fa.html

گرمابی ابوالفضل، جلالی نائینی احمدرضا، توکلیان حسین. بررسی چرخه ‌های تجاری اقتصاد ایران با در نظرگرفتن اثر شتاب‌ دهنده مالی در قالب یک مدل DSGE. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 1400; 26 (1) :67-33

1- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران ، [email protected]
2- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ‌ریزی، تهران، ایران
3- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

پژوهش حاضر به تحلیل میزان اثرگذاری مولفه شتاب‏ دهنده مالی بر ادوار تجاری اقتصاد ایران از طریق لحاظ کردن اصطکاک مالی موجود در فرایند اخذ اعتبارات بانکی اختصاص دارد. علاوه بر این، ورود نسبت کفایت سرمایه بانک‏ ها به مدل پژوهش، نقش ترازنامه بانک‌ها را نیز در بروز اصطکاک مالی اقتصاد ایران وارد مدل می‌کند. ضعف اعتبارسنجی مشتریان بانکی در ایران موجب می‌شود که برای درک صحیح اصطکاک مالی در نظام اعتباری به ‏جای بکار بردن الگوریتم بازرسی بانک‌های اعتباردهنده و پوشش هزینه‌های آن‏ها از طریق نرخ‌های متفاوت بهره، از رویکرد مبتنی بر محدودیت وثایق استفاده شود. به این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) منطبق با ویژگی ­های ساختاری اقتصاد ایران طراحی و با استفاده از رویکرد بیزین و داده­ های فصلی در دوره زمانی 1399:1-1388:1 برآورد می‌شود. نتایج حاکی از آن است که در نظرگرفتن بخش مالی به فهم دقیق‌تر نوسانات ادوار تجاری اقتصاد ایران منجر می‌شود. این موضوع با مقایسه توابع واکنش آنی متغیرهای اصلی مدل در دو سناریو با درجات مختلف اصطکاک مالی مشخص می‌شود. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که تغییرات ناشی از لحاظ کردن مولفه شتاب‏ دهنده مالی در اثرگذاری تکانه‌های پولی و بهره‌وری بیش از سایر تکانه‌های مورد بررسی محسوس است.

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد کلان
دریافت: 1400/2/8 | پذیرش: 1400/5/10 | انتشار الکترونیک: 1400/6/17

1. Ahmadyan, A. (2016). Modeling a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model for the Iranian Bank Withdrawal. The Journal of Economic Policy, 7(14), 77-103. [Link:http://ep.yazd.ac.ir/article_717.html]

2. Altman, E. I., & Saunders, A. (2001). An Analysis and Critique of the BIS Proposal on Capital Adequacy and Ratings. In Risk Management: The State of the Art (pp. 167-186): Springer. [DOI:10.1007/978-1-4615-0791-8_14]

3. Arslan, Y., Guler, B., & Kuruscu, B. (2020). Credit Supply Driven Boom-Bust Cycles. BIS Working Papers No. 885. [DOI:10.2139/ssrn.3573994]

5. Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). The Financial مدل‌های بررسی چرخه تجاری Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework. Handbook of Macroeconomics, 1(1), 1341-1393. [DOI:10.1016/S1574-0048(99)10034-X]

6. Beutler, T., Bichsel, R., Bruhin, A., & Danton, J. (2020). The Impact of Interest Rate Risk on Bank Lending. Journal of Banking & Finance, 115(1), 105797. [DOI:10.1016/j.jbankfin.2020.105797]

7. Blanchard, O. J., & Kahn, C. M. (1980). The Solution of Linear Difference Models under Rational Expectations. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 48(5), 1305-1311. [DOI:10.2307/1912186]

8. Borio, C., Furfine, C., & Lowe, P. (2001). Procyclicality of the Financial System and Financial Stability: Issues and Policy Options. BIS Papers, 1(3), 1-57. [DOI:10.2139/ssrn.1165494]

9. Calvo, G. A. (1983). Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework. Journal of Monetary Economics, 12(3), 383-398. [DOI:10.1016/0304-3932(83)90060-0]

10. Carlstrom, C. T., & Fuerst, T. S. (1997). Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations: A Computable General Equilibrium Analysis. The American Economic Review, 87(5), 893-910. [DOI:10.26509/frbc-wp-199602]

11. Dargahi, H., & Hadian, M. (2016). Evaluation of Fiscal and Monetary Shocks with Emphasis on the Interactions of Banking System Balance Sheet and the Real Sector of Iran's Economy: A DSGE Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 3(1), 1-28. [Link:https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4828.html]

12. Dib, A. (2010). Banks, Credit Market Frictions, and Business Cycles. Bank of Canada Working Paper No. 24.

13. Fakhrehosseini, S. F., Shahmoradi, A., & Ehsani, M. A. (2012). Sticky Prices, Wages and Monetary Policy in the Iranian Economy. The Economic Research, 12(1), 1-30. [link: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-6736-fa.html]

14. Farzin Vash, A., Ehsani, M. A., & Keshavarz, H. (2015). Financial Frictions and Labor Market Fluctuations (Case Study Iran's Economy as a Small Open Economy). Journal of Economic Research (Tahghighat-E-Eghtesadi), 50(2), 415-447. [DOI: https://dx.doi.org/10.22059/jte.2015.55088]

15. Gerali, A., Neri, S., Sessa, L., & Signoretti, F. M. (2010). Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area. Journal of Money, Credit and Banking, 42(1), 107-141. [DOI:10.1111/j.1538-4616.2010.00331.x]

16. Gertler, M. (1988). Financial Structure and Aggregate Economic Activity: An Overview. Journal of Money, Credit and Banking, 20(3), 559-588. [DOI:10.2307/1992535]

17. Gertler, M., & Bernanke, B. (1989). Agency Costs, Net Worth and Business Fluctuations. In Business Cycle Theory: Edward Elgar Publishing Ltd.

18. Goodhart, C., Hofmann, B., & Segoviano, M. (2004). Bank Regulation and Macroeconomic Fluctuations. Oxford Review of Economic Policy, 20(4), 591-615. [DOI:10.1093/oxrep/grh034]

20. Holmstrom, B., & Tirole, J. (1997). Financial Intermediation, Loanable Funds, and the Real Sector. The Quarterly Journal of Economics, 112(3), 663-691. [DOI:10.1162/003355397555316]

21. Iacoviello, M. (2005). House Prices, Borrowing Constraints, and Monetary Policy in the Business Cycle. American Economic Review, 95(3), 739-764. [DOI:10.1257/0002828054201477]

22. Iacoviello, M., & Neri, S. (2010). Housing Market Spillovers: Evidence from an Estimated DSGE Model. American مدل‌های بررسی چرخه تجاری Economic Journal: Macroeconomics, 2(2), 125-164. [DOI:10.1257/mac.2.2.125]

23. Jacques, K. T. (2008). Capital Shocks, Bank Asset Allocation, and the Revised Basel Accord. Review of Financial Economics, 17(2), 79-91. [DOI:10.1016/j.rfe.2007.03.003]

24. Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit Cycles. Journal of Political Economy, 105(2), 211-248. [DOI:10.1086/262072]

25. Lowe, P. W. (2002). Credit Risk Measurement and Procyclicality. BIS Working Paper No. 116. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.846268 [DOI:10.2139/ssrn.846268]

26. Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. The American Economic Review, 48(3), 261-297.

27. Pietrunti, M. (2017). Financial Frictions and the Real Economy. ESRB Working Paper Series No. 41 [DOI:10.2139/ssrn.3723388]

29. Suh, H. (2012). Macroprudential Policy: Its Effects and Relationship to Monetary Policy. FRB of Philadelphia Working Paper No. 12-28. [DOI:10.2139/ssrn.2182741]

30. Taei, H. (2007). An Estimation of Labour Supply Function Using the Iranian Micro Data. Iranian Journal of Economic Research, 8(29), 93-112. [Link:http://ijer.atu.ac.ir/article_3675.html]

31. Tavakolian, H. (2012). A New Keynesian Phillips Curve in a DSGE Model for Iran. Journal of Economic Research (Tahghighat-E-Eghtesadi), 47(3), 1-22. [DOI:https://dx.doi.org/10.22059/jte.2012.29251]

32. Townsend, R. M. (1979). Optimal Contracts and Competitive Markets with Costly State Verification. Journal of Economic Theory, 21(2), 265-293. [DOI:10.1016/0022-0531(79)90031-0]

33. Van den Heuvel, S. (2002). Does Bank Capital Matter for Monetary Transmission? Economic Policy Review, 8(1), 259-265.

34. امینی، علیرضا، و حاجی محمد، نشاط (1384). برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی 1381-1338. نشریه برنامه ‌ریزی و بودجه، 10(1)، 86-53.

35. کاوند، حسین (1388). تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاست‌ های پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران. پایان‌ نامه دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.

چرخه تجاری یا چرخه کسب‌ و ‌کار چیست؟

چرخه تجاری یا چرخه کسب‌ و ‌کار چیست؟

هر فردی با مطالعه در حوزه مسائل اقتصادی، با عباراتی چون « چرخه تجاری» یا «چرخه کسب و کار» روبرو می‌شود. این عبارات همانطور که از مفهوم‌شان پیدا است، به یک سیکل اقتصادی اشاره دارند اما درک این سیکل یا چرخه کار ساده‌ای نیست. چرا که برخی تغییرات اقتصادی برای بارها و بارها در تاریخ تکرار مدل‌های بررسی چرخه تجاری شده‌اند و یک اقتصاددان باید تشخیص دهد که آیا این رخدادهای تکرارشونده، چرخه اقتصادی تلقی می‌شوند یا نه؟ برای پاسخ به این سوال، باید ابتدا بدانیم که چرخه تجاری یا چرخه کسب‌ و ‌کار چیست؟ چه مراحلی دارد؟ مولفه‌های اصلی چرخه کسب و کار چه مواردی هستند؟ و در ادامه می‌توان درک کرد که کدامیک از تغییرات اقتصادی، چرخه تجاری یا چرخه کسب‌ و ‌کار در نظر گرفته می‌شوند.

این ویدئو را حتما ببینید!

منظور از چرخه تجاری یا چرخه کسب و کار چیست؟

نوسانات اقتصادی منظم و دارای الگو، در یک بازه زمانی مشخص را اصطلاحا چرخه تجاری (Business Cycle) یا چرخه کسب و کار می‌گویند. دقت کنید هر افت‌وخیز قیمت در کشور را نمی‌توانیم چرخه تجاری بدانیم. چرخه تجاری دارای الگو است و از چند مرحله مشخص و قابل بررسی تشکیل می‌شود. همچنین چرخه کسب و کار معمولا در بازه زمانی کوتاه‌مدت (۱ تا ۳ سال)، میان‌مدت (۳ تا ۱۰) و بلندمدت (بیش از ۱۵ سال) مورد بررسی در قرار می‌گیرد. البته رخ دادن چرخه اقتصادی به عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… بستگی دارد و نمی‌توان یک بازه زمانی دقیق و از قبل تعیین شده را برای آن ذکر کرد. در ادامه با مراحل چرخه تجاری یا چرخه کسب و کار آشنا می‌شویم.

مراحل چرخه تجاری

در حالت کلی هر چرخه تجاری دارای دو مرحله رونق و رکود است اما با نگاه دقیق‌تر می‌توان مراحل چرخه تجاری به ۶ بخش زیر تقسیم کرد:

۱/ انبساط: این بخش که آن را با نام شکوفایی اقتصادی هم می‌شناسیم، اشاره به بهبود وضعیت اقتصادی دارد. از ویژگی‌های آن می‌توان به افزایش نقدینگی، کاهش بیکاری و بدهی‌های معوقه، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری اشاره کرد. در این زمان معمولا شاهد پایداری در جریان اقتصادی هستیم.

۲/ اوج: وقتی مرحله قبل به قله خود برسد، به آن اوج می‌گوییم. یعنی جایی که قیمت‌ها توانایی رشد بیشتر ندارد.، اشباع رخ داده است و نباید انتظار رشد اقتصادی بیشتر را داشته باشیم و معکوس شدن شرایط به مرور محتمل است.

۳/ انقباض: در دوره انقباض یا رکود چرخه کسب کار، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد، نقدینگی کم می‌شود و در نتیجه تقاضا هم کاهش می‌یابد. وقتی تقاضا کم شود، عرضه هم کاهش خواهد یافت و در نتیجه تولیدکننده نمی‌تواند مثل قبل فعالیت کند.

۴/ اوج رکود: وقتی انقباض به بیشترین حد خود برسد، اوج رکود رخ می‌دهد. افزایش بی‌رویه بیکاری، کاهش اعتبار، ورشکستی و عدم امکان سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های این زمان است.

۵/ پایان رکود: در این زمان رکود پایان نیافته است اما نشانه‌های مثبتی به چشم می‌خورد. در واقع مردم تاثیر مثبت را به وضوح در زندگی خود مشاهده نمی‌کنند، اما قدم‌هایی که برای بازیابی وضعیت اقتصادی برداشته می‌شود، ملموس است.

۶/ بازیابی: در دوران بازیابی، موتور کسب‌وکار مجددا روشن می‌شود. قیمت‌های پایین باعث افزیش تقاضا می‌شود. تولیدکننده برای افزایش تولید اقدام به دریافت وام می‌کند. به دلیل افزایش فروش، بازپرداخت وام‌ها تقریبا به درستی انجام می‌شود. اشتغال بالا می‌رود و چرخه تجاری شکل گرفته، پایان می‌یابد.

دقت کنید که کارشناسان اقتصادی مختلف، ممکن است برخی از این مراحل را با یکدیگر ادغام کنند یا نام‌هایی مانند «شکوفایی»، «پریشانی» و… را برای توضیح مراحل چرخه تجاری به کار ببرند. اما همه کارشناسان در شرایطی که برای هر مرحله توضیح داده شد، اتفاق نظر دارند.

دلایل رخ دادن چرخه تجاری

قبل از پرداختن به دلایل رخ دادن چرخه تجاری، این موضوع را در نظر داشته باشید که چرخه کسب و کار در همه جوامع و کشورها اتفاق می‌افتد. این موضوع یک رخداد صرفا بد یا خوب نیست، بلکه یک روند طبیعی است که همگام با شرایط جامعه پیش می‌آید. برای درک موضوع چند مثال را با هم بررسی می‌کنیم.

دوران ریاست جمهوری در بیشتر کشورها ۴ ساله است. وقتی فرد جدید کار خود را آغاز می‌کند، تغییر سیاست‌های مالی، روابط بین‌الملل و… محتمل است. پس در ادامه این تغییرات، احتمال شروع چرخه تجاری هم وجود دارد.

اگر در کشوری جنگ رخ دهد، بدون شک چرخه تجاری اتفاق می‌افتد و این چرخه باید در بازه زمانی بلندمدت بررسی شود.

رخدادهای مثبت مثل بهبود آموزش، پیشرفت تکنولوژی و… به مرور زمان تاثیرات خود را در جامعه نشان می‌دهند و زمانی که این تاثیر در کسب و کارها نمود عینی پیدا کند، شروع چرخه تجاری است.

با توجه به توضیحات فوق، دلایل رخ دادن چرخه تجاری را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد:

 1. رخدادهای سیاسی از پیش تعیین شده که موجب تغییرات در اقتصاد داخلی و بین‌المللی یک جامعه می‌شود. مثل تغییر ریاست جمهوری
 2. تصمیم‌هایی که توسط مراجعه اصلی اتخاذ می‌شوند. مثلا مدل‌های بررسی چرخه تجاری تصمیم بانک مرکزی در خصوص کاهش یا افزایش بهره بانکی که جذب مردم به سپرده‌گذاری در بانک یا بستن حساب‌های بانکی را در پی دارد. برای مثال دوم می‌توان تصمیمات سازمان بورس درباره تغییر دامنه نوسان را ذکر کرد که در میزان سفارشات افراد تاثیر دارد. اگر این تغییرات قابل توجه باشند، گام‌های نخست یک چرخه تجاری برداشته می‌شود.
 3. مواردی مانند جنگ‌های داخلی یا جنگ بین چندین کشور که چرخه تجاری بلندمدت را در پی دارد. در این شرایط ضربه‌های مهلک به اقتصاد وارد می‌شود، بازار سیاه شکل می‌گیرد و اصلاح زمانبر است.
 4. شرایط اجتماعی که مشمول مرور زمان می‌شود. حتی زمانی که مدل‌های بررسی چرخه تجاری جامعه در بهترین شرایط خود (از نظر اجتماعی، اقتصادی، آموزش و…) باشد. باز هم در طولانی‌مدت احتمال رخ دادن چرخه تجاری وجود دارد. تغییرات فکری نسل‌ها و تفکر اجتماعی قالب در هر زمان، می‌تواند در بلندمدت چرخه کسب و کار را رقم بزند.

مولفه‌های اصلی چرخه تجاری

تاکنون مطالعات گسترده‌ای در حوزه چرخه تجاری، علل و مولفه‌های آن صورت گرفته است اما بیشتر کارشناسان مولفه‌های اصلی چرخه تجاری را «نرخ بهره و بازارهای مالی» و «تولید ناخالص داخلی» می‌دانند. زمانی که گرایش به سمت بازار سهام بیشتر می‌شود، شرکت‌ها رونق می‌گیرند و اگر روند ادامه یابد چرخه تجاری آغاز می‌شود.

همچنین میزان تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مولفه‌های اصلی چرخه تجاری است که در رونق یا رکود اقتصادی تاثیر بسزایی دارد. موضوع دیگر درباره مولفه‌های چرخه اقتصادی مسائل بومی کشور است. مثلا در ایران درآمدهای نفتی بر چرخه کسب و کار تاثیرگذار است و در بعضی کشورها، بازارهایی مثل فارکس یا… چنین تاثیری را به وجود می‌آورند.

مدل‌های بررسی چرخه تجاری

در رابطه با «مدل‌های بررسی چرخه تجاری» این موضوع را در نظر داشته باشید که هر مدلی توسط اقتصاددانان طراحی و ارائه می‌شود، به مرور زمان مشمول تغییرات تکمیلی، اصلاحی و… خواهد شد. معیارها، مولفه‌ها و حتی مسائل بومی به مرور زمان تغییر می‌کنند که زمان بررسی چرخه تجاری باید به آن‌ها توجه کرد. به هر حال مدل‌های مرسوم بررسی چرخه تجاری «AS-AD» و «ADI» هستند.

مدل AS-AD که به عنوان مدل سنتی بررسی چرخه تجاری شناخته می‌شود، بر اساس تعادل بین عرضه کل و تقاضای کل طراحی شده است. منظور از تقاضای کل، مجموع «تقاضای مصرفی خانوارها»، «تقاضای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها»، «تقاضای دولت» و «خالص صادرات یا NX» است. در رابطه با عرضه کل، اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد، چرا که مواردی مانند سطح تکنولوژی، میزان بهره‌وری، حقوق و دستمزد حقیقی و… در بازه‌های زمانی مختلف، مشمول تغییرات فراوانی می‌شوند.

مدل‌ دوم بررسی چرخه تجاری ADI است که در ادامه مدل قبلی ارائه شد. در این مدل هم مبنای اصلی عرضه و تقاضا است اما بانک مرکزی می‌تواند با در نظر گرفتن سطح تورم، نرخ بهره را تغییر دهد. مثلا اگر تورم رو به رشد باشد، بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد، در این صورت تقاضا برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش و تورم تا حدودی کنترل می‌شود.

دقت کنید که بررسی چرخه تجاری، یک موضوع بسیار تخصصی در حوزه اقتصاد کلان است و بهره‌گیری از مدل‌ها و محاسبات آن، توسط کارشناسان خبره اقتصادی انجام می‌شود اما آشنایی با مفهوم چرخه کسب و کار میتواند افراد را در درک شرایط اقتصادی جاری یاری کند.

سخن آخر

زمانی که شما فعالیت خود را در بازارهای مالی آغاز می‌کنید، با عبارات و اصطلاحات گوناگونی روبرو می‌شوید. بعضی از این اصطلاحات مقدماتی و البته ضروری و کاربردی هستند و برخی دیگر اصطلاحات تخصصی به حساب می‌آیند. یادگیری اصطلاحات کاربردی خودبه‌خود صورت می‌گیرد و شما در هر حال آن‌ها را درک می‌کنید. ولی اصطلاحات تخصصی، تنها با عمیق شدن در مسائل اقتصادی ممکن است. چرخه تجاری یا چرخه کسب‌ و ‌کار یکی از همین موارد است که محاسبات آن بسیار پیچیده اما درک موضوع نسبتا ساده است و تاثیر خوبی در شناخت شرایط جاری دارد.

بررسی ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران با تاکید بر عوامل موثر بر شکاف تولید

طرفداران ادوار تجاری حقیقی بر نقش عوامل حقیقی چون چرخه‏های اشتغال و تکنولوژی در ایجاد ادوار تجاری تاکید دارند. در پژوهش حاضر به بررسی آثار چرخه‏های این عوامل در ایجاد ادوار تجاری در ایران برای دوره 1393-1338 پرداخته شده است. لذا ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات چرخه‏های مورد نظر استخراج شده و سپس با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ به آنالیز آن پرداخته شده است. نتایج نشان می‏دهد که اول اینکه چرخه‏های تجاری در ایران در طول دوره مورد بررسی نامتقارن بوده و دوم اینکه چرخه‏های رونق نسبت به چرخه‏های رکود از شدت بیشتری برخوردار بوده‏اند. در ادامه نتایج حاکی از آن است که چرخه‏های انباشت سرمایه، اشتغال و بهره‏وری به ترتیب متغیرهایی موخر، پیشرو و همزمان بوده و هر سه متغیری موافق ادوار تجاری بوده‏اند. نتایج آزمون علیت هیسائو نیز نشان داد که چرخه انباشت سرمایه و ادوار تجاری علیتی دو طرفه دارند اما برای دو متغیر دیگر علیت تنها از سوی ادوار تجاری به طرف دو متغیر چرخه اشتغال و چرخه بهره‏وری وجود دارد. لذا در مجموع نتایج این پژوهش نشانگر اهمیت متغیرهای طرف عرضه در نوسانات تولید است و تاکیدی بر اهمیت این سه متغیر در مدیریت ادورا تجاری دارد.

کلیدواژه‌ها

 • چرخه‏های عوامل تولید
 • ادورا تجاری
 • فیلتر هودریک-پرسکات
 • مدل مارکوف سوئیچینگ
 • آزمون علیت هیسائو

عنوان مقاله [English]

Study real business cycles In Economy of Iran emphasize Production Gap

نویسنده [English]

 • Moslem Ansari Nasab 2

چکیده [English]

Proponents of real business cycles emphasize the roles played by employment and technological cycles in creation of these business cycles. This study attempts to examine the effects of these cycles on creation of business periods in Iran during 1959 – 2014 period. To this end, first target cycles were extracted via Hodrick–Prescott filter and then these cycles were analyzed by employing Markov switching multifractal model.The results revealed that business cycles in Iran were asymmetric in the studied period and booming cycles were stronger and longer compared to recession cycles. They also revealed that capital accumulation, employment and productivity cycles were dependent, leading and concurrent variables, all three favoring the business cycles.Hsiao's Granger causality test also showed that capital accumulation cycles and business cycles had mutual causality. However, business cycles had unilateral causal relationships with two other variables. Therefore, generally speaking, the research findings indicate the significance of supply side variables in production changes and highlight the importance of these three variables in managing business cycles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cycles of production Factors
 • real business cycles
 • Hodrick–Prescott filter
 • Markov Switching Model
 • Hsiao's Granger causality test
مراجع

آرمن، سیدعزیز و فرزانه پیرو. (1392). بررسی عدم تقارن در ادوار مدل‌های بررسی چرخه تجاری تجاری و نقش تکانه‏های نفتی در ایجاد آن. فصنامه اقتصاد مقداری، 10(4): 146-113.## درگاهی، حسن و احمد پرخیده. (1385). نقش و اهمیت شوک­های کلان و بخشی در ادوار تجاری رشته فعالیت­های مختلف صنعت ایران. مجله پژوهش‌های اقتصادی ایران، 27: 32-1. ##زارع مهرجردی، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ شیخ پور و سمیه نقوی. (1393). بررسی تأثیر ادوار تجاری بر بهره‏وری کل عامل‏های تولید بخش­های مختلف اقتصادی ایران. مجله اقتصاد کشاورزی، 8(4):41-25. ##صالحی سربیژن، مرتضی، غلامعلی رییسی اردلی و نادر شتاب بوشهری. (1392). نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ. فصلنلمه مدلسازی اقتصادی، 23(3): 83-67. ##صیادزاده، علی و جمال دیکاله. (مدل‌های بررسی چرخه تجاری 1387). بررسی ویژگی­های ادوار تجاری در ایران در دوره 1385-1338. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی. 46 :82-63. ##فخر حسینی، سیدفخرالدین. (1393). ادوار تجاری حقیقی تحت ترجیحات مصرفی و فراغت در اقتصاد ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 11: 106-81. ##کازرونی، علیرضا، بهزاد سلمانی و مجید فشاری. (1391). بررسی تاثیر نظام ارزی و محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 2(1): 192-169. ##گرجی، ابراهیم و شیما مدنی. (1384). سیر تحول در تجزیه و تحلیل­های تئوری کلان اقتصادی. تهران: انتشارات چاپ و نشر بازرگانی. ##مهرگان، نادر و روح اله رضایی. (1388). آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود؟. مجله تحقیقات اقتصادی، 86: 266-253. ##مولایی، محمد و ابوالقاسم گلخندان. (1393). سیکل‏های تجاری اقتصاد آمریکا و مقایسه موردی با اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 14(4): 253-229. ##هادیان، ابراهیم و محمدرضا هاشم‏پور. (1382). شناسایی چرخه‏های تجاری در ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 15(5): 120-93. ##هوشمند، محمود، محمد علی فلاحی و سپیده توکلی قوچانی. (1387). تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات. مجله دانش و توسعه، 15(22): 48-23. ##

Alkhareif, R.& N. Alsadoun. (2016). Estimating the Output Gap for Saudi Arabia. Saudi Arabian Monetary Agency, 165: 1-18. ##Caraiani, P. (2010). Forecasting Romanian GDP Using a BVAR Model. Journal for Economic Forecasting, 4: 76-87. ##Dornbush, S. & R. Startz. (1995). Macroeconomics. International Edition, Boston: Irwin Mc Graw Hill. ##Farzana, S., A. Haider, S. Jabeen & M. Husnain. (2015). Estimating Potential Output for Pakistan: A Production Function Approach. British Journal of Economics, Management & Trade, 9(4): 1-13. ##Fedderke, J.W. & D. Mengisteab. (2016). Estimating South Africa’s Output Gap And Potential Growth Rate. Economic Research Southern Africa, 122: 2-42. ##Giorgia, G. & L. Gambettif. (2015). Business cycle fluctuations and the distribution of consumption. Review of Economic Dynamics, 23: 19-41. ##Goldfeld, S. M. & R. E. Quandt. (1973). A Markov Model for Switching Regressions, Journal of Econometrics, 1(1): 3-15. ##Granger, C.W.J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3): 424–438. ##Hamilton, J.D. (1989). A New Approach To The Economic Analysis Of Non Stationarytime Series And The Business Cycle. Econometrica 57(2): 357–384. ##Hsiao, C. (1981). Autoregressive Modeling And Causal Ordering of Economic Variables. Journal of Economic Dynamics and Control 4: 243-259. ##Kydland, F.E. & E.C. Prescott. (1982). Time To Build And Aggregate Fluctuations. Econometrica, 50: 1345-1370. ##Long, J. B. & C, Plosser. (1983). Real Business Cycle, Journal of Political Economy, 91: 39-69. ##Lucas, R.E. (1997). Understanding Business Cycles. In K. Brunner and A. Meltzer (eds), Stabilization of the Domestic and International Economy, Carnegie-Rochester Series on Public Policy, 5: 7-29. ##Nelson, C. & C. Plosser. (1982). Trends and Random Walks ioMacroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications. Journal of Monetary Economics, 10: 139-162. ##Plosser, C. (1989). Understanding Real Business Cycles. Journal of Economic Perspectives, 3(3): 51-77. ##Quandt, R. E. (1972). A New Approach to Estimating Switching Regressions. Journal of the American Statistical Association, 67: 306-310. ##Romer, D. (2001). Advanced Macroeconomics. New York: McGraw Hill. ##Sulliran, A. & S, Sheffrin. (2006). Economics: Principles Inaction, California, Pearson Prentice Hall. ##

بررسی تاثیر چرخه تجاری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های ایرانی بر اساس روش مککین و رولی

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 25 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تاثیر چرخه تجاری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های ایرانی بر اساس روش مککین و رولی

چکیده مقاله :

هدف اصلی از این تحقیق بررسی تاثیر چرخه تجاری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های ایرانی بر اساس روش مک کین و رولی است. تحقیق به شیوه ی توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی سال 1293-1384بود که با استفاده ازروش نمونه گیری غربالگری تعداد 138 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها نرم افزار ره آورد نوین بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که: در بورس اوراق بهادار تهران، چرخه تبدیل وجه نقد و دو جز از سه جز آن (دوره وصول مطالبات، گردش موجودی کالا)در دوران رکوداقتصادی دارای تاثیر معنادار بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد. به این ترتیب به مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود که پیش بینی دقیقی از وضعیت اقتصادی آینده داشته باشندتا بتوانند در شرایط بد اقتصادی از طریق مدیریت بهینه سرمایه در گردش، دوام بیاورند. زیرا بر اساس یافته های پژوهش، مدیریت سرمایه در گردش در دوران رونق اقتصادی به اندازه دوران رکود اقتصادی حایز اهمیت نمی باشد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MCED03_485 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

احمدی، امین و احمدی، افسانه و سقایی شهری، سما،1395،بررسی تاثیر چرخه تجاری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های ایرانی بر اساس روش مککین و رولی،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد،مشهد،https://civilica.com/doc/597361


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، احمدی، امین؛ مدل‌های بررسی چرخه تجاری افسانه احمدی و سما سقایی شهری )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، احمدی؛ احمدی و سقایی شهری )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • آبان 1395 - مشهد _ International Conference on Management and .
 • بهارمقدم، مهدی، یزدی، زینب و یزدی، سمیه (1390). بررسی اثرات .
 • پورحیدری، امید و عالی‌پور، داریوش (1390). بررسی ارتباط بین داده‌های .
 • جان‌نثاری، سیدامیر (1391). تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری .
 • سعدآبادی، حبیب 1393). تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سوددهی .
 • باس‌زاده، محمدرضا، یبلویی‌خمسلویی، مالک و هاتفی‌مجومرد، حجت (1392). مدیریت سرمایه . [ مقاله کنفرانسی ]
 • علیزاده، لیلا (1390). چرخه‌ها در بازارهای مالی، تازه‌های اقتصاد، شماره .
 • محمدی، محمد (1388). تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری .
 • محمدی، روح‌اله (1393. بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش .
 • مرادی، محمدعلی و نجار، مدل‌های بررسی چرخه تجاری مصطفی (1392). بررسی رابطه بین مازاد .
 • یحیی‌زاده‌فر، محمود، شمس، شهاب‌الدین و رضایی، هدی (1393). بررسی رابطه .
 • آبان 1395 - مشهد _ International Conference on Management and . [ مقاله کنفرانسی ]
 • یعقوب‌نژاد، احمد، وکیلی‌فرد، حمیدرضا و بابائی، احمدرضا (1389). ارتباط بین .
 • آبان 1395 - مشهد _ International Conference on Management and .
 • B ao s-Caballero, S., Garcia-Teruel, P. J., & Martinez- Solano, .
 • B ao s-Caballero, S., Garcia-Teruel, P. J. & Martinez- Solano, .
 • Deloof, M. (2003). Does working capital management affect profitability of .
 • Envist, J., Graham, M. & Nikkinen, J. (2014). The impact .
 • Kaddumi, T. A.. & Ramadan, I. Z. (2012). Profitability and .
 • Knauer, T., & Wohrmann, A. (2013). Working capital management and .
 • Korajczyk, R. A. & Levy, A. (20 03). Capital structure .
 • Lazaridis, I., & Tryfonidis, D. (2006). Relationship between working capital .
 • Makori, D. M., & Jagongo, A. (2013). Working capital management .
 • Mansoori, D. E., & Muhammad, D. J. (مدل‌های بررسی چرخه تجاری 2012). The effect .
 • McQueen, G. & Roley, V. V. (1993). Stock prices, news, .
 • Napompech, K. (2012). Effects of Working Capital Management On thePro .
 • Palombini, N. V. N., & Nakamura, W. T. (2012). Key .
 • Vural, G., Sokmen, A. G., & Cetenak, E. H. (2012). .
 • Was iuzzaman, S. (2015). Working capital and firm value in .
 • Yazdanfar, D., & Ghman, P. (2014). The impact of cash .
 • Yeboah, B., & Yeboah, M. (2014). The Effect of Working .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.