تحقیق نور در گرافيك


تحقیق کامل و جامع پیرامون نور و گرافیک

تحقیق کامل و جامع پیرامون نور و گرافیک
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق کامل و جامع پیرامون نور و گرافیک میباشید.

فصل اول- كلیات تحقیق مقدمه 4 بیان موضوع 7 اهداف تحقیق 9 اهیمت و ضرورت موضوع 10 تعریف مفاهیم و اصطلاحات كلیدی 11 فصل دوم پیشینه تحقیق نور و انواع آن 13 تاثیرات نور 16 تأثیر نور بر روی جسم انسان 18 ارزش و زیبایی نور 21 منابع روشنایی 24 جنبه های فیزیكی و روانشناختی نور 28 جهت نور 31 كیفیت نور 34 كمیت نور 35 فصل سوم نورپردازی 39 ایجاد جلوه در اشیاء به وسیله نورپردازی 43 متداولترین نورپردازی 45 نورپردازی شاعرانه 47 فصل چهارم پروژكتور 50 تحقیق نور در گرافيك LCD ها 52 شناخت LCD 55 سیستم LCD 57 ساخت بزرگترین LCD انعطاف پذیر 59 LED ها 61 LED ها و كاربرد آن 61 ویژگیهای LED ها 64 استفاده از LEDها در تبلیغات 68 DLP ها 72 دستگاه ویدئو پرژكتور 72 ساختار و سیستم دستگاه ویدئو پرژكتور 73 میزان درخشش 75 میزان دقت 76 اندازه تصویر 77 تفاوت سیستم LCD و DLP از لحاظ كیفیت و كنتراست رنگ 79 جایگاه سیستم تبلیغات 82 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 86 فصل ششم منابع و مأخذ 90

پژهش بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر,تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر,زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای…

چارچوب مبانی نظری,چارچوب مبانی نظری تحقیق رضایت تحصیلی,چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق رضایت تحصیلی,فصل دوم تحقیق رضایت تحصیلی,مبانی نظری و فصل دوم تحقیق رضایت تحصیلی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چارچوب مبانی نظری…

آپارتمان 4 طبقه,اتوکد,پروژه آپارتمان,پروژه ساختمانی,پروژه عمران,پروژه نقشه کشی,پلان آپارتمان,پلان ساختمان,عمران,مهندسی عمران,نقشه آپارتمان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نقشه کامل آپارتمان 72 متری 4 طبقه میباشید. دانلود فایل پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه…

بر یادگیری پیشرفت تحصیلی,چگونه با استفاده از فناوری اطلاعات,دانش آموزان در درس شیمی 2 کوشا باشم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چگونه با استفاده از فناوری اطلاعات بر یادگیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس…

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شركت‌های پالایش نفت كشور),تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری (مورد مطالعه در شركت‌های تحقیق نور در گرافيك پالایش نفت كشور)…

دوفصلنامه علمی پژوهش هنر

Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar

nasehi A, mansouri Z. Pathology of light and artificial lighting in the environmental graphics of Sheikh Lotfollah Mosque in Isfahan. SciJPH. 2021; 11 (21) :1-15
URL: http://ph.aui.ac.ir/article-1-834-fa.html

ناصحی ابوذر، منصوری زینب. آسیب شناسی نور و نورپردازی مصنوعی در گرافیک محیطی مسجد شیخ لطف الله اصفهان. دوفصلنامه علمی پژوهش هنر. 1400; 11 (21) :15-1

نورپردازی به عنوان یکی از پارامترهای اساسی در طراحی معماری و از عوامل ایجاد حس فضا و تقویت هویت مکان، حضور پررنگی در معماری ایرانی و اسلامی دارد. به نظر می رسد مدیریت حضور نور طبیعی و همچنین نورپردازی مصنوعی از جنب ههای بصری، معنایی، عملکردی و . در حوزه طراحی گرافیک محیطی نیز حائز اهمیت است. پژوهش پیش رو در نظر دارد استفاده بهینه از امکانات نور و نورپردازی در گراف کی محیطی مسجد شیخ لطف الله اصفهان را به عنوان نمونه ای شاخص و با نگاهی آسیب شناسانه مورد بررسی قرار دهد. دو پرسش در این زمینه قابل طرح است؛ نخست اینکه آسیب های ناشی از نورپردازی نامناسب در گرافیک محیطی مسجد شیخ لطف الله کدام هستند و دوم اینکه در طراحی اصولی نورپردازی، کدام رو شها مؤثر واقع می شوند؟ در این راستا، تأثیرات طیف نور، یکفیت و شدت نور و مدت زمان تابش منابع نور مصنوعی بر بافت تاریخی و آسیب های ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفت هاند. همچنین، ارائه راهکارهای عملی متناسب با منابع نوری مصنوعی متداول برای نورپردازی بافت تاریخی به منظور به حداقل رساندن این آسیب ها با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی، از دیگر اهداف این مقاله است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که به شیو ه کیفی و با هدف بررسی آسیب شناسی نور و نورپردازی در مسجد شیخ لط فالله اصفهان انجام شده است. گردآوری اطلاعات، با استفاده از روش میدانی (مشاهده) و روش اسنادی (مطالعات کتابخانه ای و اسناد بالادستی) صورت گرفته است. در پژوهش حاضر، نگرش عمیق در استفاده از نور در بافت تاریخی نشان داده است که نور مصنوعی به اندازه نور خورشید می تواند بر بیان و خلق بافت تاریخی مؤثر باشد و از طرف دیگر، نورپردازی نامناسب در بافت تاریخی می تواند تأثیرات مخربی برگرافیک محیطی به جای بگذارد. متأسفانه آسیب های ناشی از نور نظیر؛ بی رنگ شدن، محوشدگی و تغییر رنگ و از شکل افتادن آثار هنری و تاریخی، برگشت ناپذیر هستند. بنابراین، حفاظت از آثار باارزش در برابر این آسیب ها ضروری است.

دوفصلنامه علمی پژوهش هنر

Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar

nasehi A, mansouri Z. Pathology of light and artificial lighting in the environmental graphics of Sheikh Lotfollah Mosque in Isfahan. SciJPH. 2021; 11 (21) :1-15
URL: http://ph.aui.ac.ir/article-1-834-fa.html

ناصحی ابوذر، منصوری زینب. آسیب شناسی نور و نورپردازی مصنوعی در گرافیک محیطی مسجد شیخ لطف الله اصفهان. دوفصلنامه علمی پژوهش هنر. 1400; 11 (21) :15-1

نورپردازی به عنوان یکی از پارامترهای اساسی در طراحی معماری و از عوامل ایجاد حس فضا و تقویت هویت مکان، حضور پررنگی در معماری ایرانی و اسلامی دارد. به نظر می رسد مدیریت حضور نور طبیعی و همچنین نورپردازی مصنوعی از جنب ههای بصری، معنایی، عملکردی و . در حوزه طراحی گرافیک محیطی نیز حائز اهمیت است. پژوهش پیش رو در نظر دارد استفاده بهینه از امکانات تحقیق نور در گرافيك نور و نورپردازی در گراف کی محیطی مسجد شیخ لطف الله اصفهان را به عنوان نمونه ای شاخص و با نگاهی آسیب شناسانه مورد بررسی قرار دهد. دو پرسش در این زمینه قابل طرح است؛ نخست اینکه آسیب های ناشی از نورپردازی نامناسب در گرافیک محیطی مسجد شیخ لطف الله کدام هستند و دوم اینکه در طراحی اصولی نورپردازی، کدام رو شها مؤثر واقع می شوند؟ در این راستا، تأثیرات طیف نور، یکفیت و شدت نور و مدت زمان تابش منابع نور مصنوعی بر بافت تاریخی و آسیب های ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفت هاند. همچنین، ارائه راهکارهای عملی متناسب با منابع نوری مصنوعی متداول برای نورپردازی بافت تاریخی به منظور به حداقل رساندن این آسیب ها با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی، از دیگر اهداف این مقاله است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که به شیو ه کیفی و با هدف بررسی آسیب شناسی نور و نورپردازی در مسجد شیخ لط فالله اصفهان انجام شده است. گردآوری اطلاعات، با استفاده از روش میدانی (مشاهده) و روش اسنادی (مطالعات کتابخانه ای و اسناد بالادستی) صورت گرفته است. در پژوهش حاضر، نگرش عمیق در استفاده از نور در بافت تاریخی نشان داده است که نور مصنوعی به اندازه نور خورشید می تواند بر بیان و خلق بافت تاریخی مؤثر باشد و از طرف دیگر، نورپردازی نامناسب در بافت تاریخی می تواند تأثیرات مخربی برگرافیک محیطی به جای بگذارد. متأسفانه آسیب های ناشی از نور نظیر؛ بی رنگ شدن، محوشدگی و تغییر رنگ و از شکل افتادن آثار هنری و تاریخی، برگشت ناپذیر هستند. بنابراین، حفاظت از آثار باارزش در برابر این آسیب ها ضروری است.

تأثیر نور در عکاسی

نور، مهم ترین جنبه ی عکاسی است. اولین کاری که موقع عکاسی انجام می دهید، توجه به نور است. نور شما می تواند یک لامپ، نورپنجره، نور مستقیم خورشید یا حتی یک نور بازتاب شده از یک شیشه باشد. بعنوان مثال وقتی می خواهید از دوست خود عکس بگیرید، دقت کنید که نور از بالای سر او نتابد، زیرا باعث تاریک شدن چهره و ایجاد یک حالت وحشتناک می شود. به او بگویید چند قدم عقب تر برود تا نور به چهره اش بتابد. اما اگر واقعا نور ضعیف است باید ازفلش دوربین خود استفاده کنید. نور در عکاسی از اهمیت بالایی برخوردار هست.

در عکاسی پرتره و مادلینگ ( تبلیغاتی و یا …..) نقش و اهمیت نور صد چندان شده, شناخت نور و پردازش صحیح نور متناسب با موضوع بسیار مهم و حیاتیست وشاید به جرأت بتوان گفت که در عکاسی چیزی مهم تر از نور نیست.

این نور است که مشخص می کند کدام عکس خوب است و کدام جز بهترین ها می باشد. بدون دوربین عکاسی هم می شود با نور بازی کرد و تصویر ساخت و در ذهن ذخیره کرد خودتان را وابسته به تجهیزات نکنید.

فقط کافی است نور ها و سایه ها را دنبال کنید ،از نور و سایه الگو بگیرید و الگو بسازید ،کنجکاو باشید , ذهن و چشمان خودتان رو طوری پرورش دهید که کم یا زیاد بودن نور ،زاویه نور , شکل نور , نوع نور و تاثیر نور را بخوبی بتواند تجزیه و تحلیل کند.

انواع نور

۱٫نور طبیعی : شما به صورت طبیعی می‌توانید نور خورشید را بشناسید و این نیاز به آموزش خاصی ندارد، اما تکنیک‌های بهره بردن از آن برای عکاسی نیازمند آموزش است.تحقیق نور در گرافيك

۲٫نور مصنوعی: همیشه این امکان وجود ندارد که به نور طبیعی تکیه کنیم. اگر اینطور باشد، وظیفه شما این است که در تابستان زمان خود را برای کاهش شدت نور طبیعی صرف کنید. از زمانی که به نیم کره شمالی زمین سفر کردم توانستم درک کنم که چرا مردم آنجا در تمام طول زمستان از نور مصنوعی برای عکاسی استفاده می‌کنند. و فهمیدم این رفتار آن‌ها به علت تاریکی هواست که از ساعت ۱۵:۳۰ شروع می‌شد!

نکته دیگری در رابطه با نور باید بدانید این است که نور روشن خورشید در هنگام ظهر معمولا نور سخت ایجاد می کند، و سایه ها بسیار مشخص و با خطوط سخت هستند.

از طرف دیگر، نور نرم از یک منبع بزرگتر از سوژه می آید و برای افراد جالب تر است. علت آن این است که نور نرم در اطراف سوژه می پیچد و سایه ها را پر کرده و کنتراست را کاهش می دهد.

نور طبیعی روز در یک روز ابری سایه های نرمی ایجاد می کند (اگر اصلا ایجاد کند)، با خطوط نرم و مات، اگر سایه ای وجود داشته باشد.

نوری که بر روی سوژه یا شیئی که شما در حال عکاسی از آن هستید می تابد، چه نور نرم باشد و چه سخت، به اندازه منبع نور و البته سوژه شما بستگی خواهد داشت.

یک منبع نور بزرگ، نور را در اطراف یک سوژه کوچک می پیچاند که سایه ها را پر کرده و کنتراست را کاهش می دهد، در حالی که یک منبع نور کوچک نور را به سمت یک سوژه (یا شیء) بزرگ هدایت کرده و سایه های سخت و کنتراست بالا ایجاد می کند.

با درک این که نور نرم و سخت چگونه عمل می کنند، شما باید قادر به دستکاری (کنترل) منبع نور خود باشید تا سوژه را برجسته کرده و افکت مورد نظر خود را به دست آورید.

دو راه برای نرم کردن نور در فضای داخلی وجود دارد. اولین راه نزدیک تر کردن منبع نور به سوژه است (با این حال قانون اول را به یاد داشته باشید، این نور باید بزرگتر از سوژه شما باشد)، و دومین راه استفاده از رفلکتورها و دیفیوزرهاست.

اینها سایر تجهیزات نورپردازی عکاسی هستند که ممکن است بخواهید خرید یا سرمایه گذاری بر روی آنها را مد نظر داشته باشید. هنگام عکاسی از سوژه ها، یک نور نرم تر درخشش جالب تر و طبیعی تری به آنها می دهد، و این نور را می توان از طریق تعدیل کننده های نور به دست آورد.

به منظور به دست آوردن یک نور سخت تر، شما باید منبع نور را از سوژه دورتر کنید، و به جای استفاده از رفلکتورها و دیفیوزرها، باید از یک لامپ تنها (بدون این که چیز دیگری روی آن نصب شده باشد) استفاده کنید. برای درک بهتر این موضوع، لامپی را تصور کنید که در یک رفلکتور نصب شده است.

در واقع این رفلکتور بزرگتر است که به منبع نور تبدیل می شود. این اتفاق به این دلیل رخ می دهد که یک لامپ تنها تحقیق نور در گرافيك در واقع هیچ رفلکتوری ندارد، بنابراین نور آن بسیار کوچکتر است. از آنجا که این لامپ بیشتر یک منبع نور نقطه ای است، نور سخت تری بر روی سوژه ایجاد می کند.

این نور فاقد یک رفلکتور برای متمرکز کردن نور است، از این رو محدوده آن کوتاه تر از انواع دیگر نور است.

عوامل موثر بر کیفیت نور

یکی از مهمترین عوامل موثر بر کیفیت نور، اندازه منبع نور است بطوریکه به عنوان مثال Soft Box ها سایه های نرم و کاسه های رفلکتور عموما سایه های تیز ایجاد می کنند.

از عوامل موثر دیگر بر کیفیت نور، فاصله منبع نور تا سوژه است بطوریکه هر چه منبع نور دورتر شود سایه ها عمیق تر و لبه سایه ها تیز تر می شود.

انعکاس های نورانی روی برآمدگی های صورت سوژه هم جزو کیفیت نورپردازی محسوب می شود و هرچه منبع نور از سوژه دورتر باشد یا منبع نور کوچکتر باشد این نقاط شدیدتر و تیزتر دیده می شوند.

تحقیق نور در گرافیک

تحقیق-نور-در-گرافیک

بخشی از چكيده:
امروزه نور در زمنيه گرافيك چنان تنوعي يافته است كه كمتر كسي را مي توان يافت كه براي تبليغات محيطي از نور پردازي استفاده نكرده باشد. اما طراحان زيادي هستند كه تجربه و آگاهي لازم را در مورد خصوصيات و ويژگي هاي نور ندارند. اين مسئله باعث مي شود كه ايده هاي خلاقانه آنها به هنگام استفاده و اجرا جلوه ي واقعي خود را نداشته باشد. بنابر اين بهتر است كه طراح قبل از شروع نور پردازي با ويژگي هاي و خصوصيات نور و تجهيزات آن آشنا شود تا نور بتواند باعث خلق يك اثر هنري شده و جلوه ي خود را به طور معجزه آسا نشان دهد.
در اين پژوهش سعي شده است كه طراحان با نور پردازيها و كاربرد آنها در تبليغات و استفاده درست از وسايل نور پردازي در جايگاه مناسب با خصوصيات خاص آن آشنا شده و در رشته ي كاري خود حضور مثبت يابند و كارهاي نفس به جا گذارند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئاله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
تعاریف اصطلاحات و واژه ها
فصل دوم: پیشینه تحقیق
نور و انواع آن
تاثیرات نور
تاثیر نور بر روی جسم انسان
ارزش و زیبایی نور
منابع روشنایی
منابع نور مصنوعی
جنبه های فیزیکی و روانشناختی نور
جنبه فیزیکی نور
جنبه های روانشناختی نور
جهت نور
کمیت نور
کیفیت نور
نور مستقیم و غیر مستقیم
فصل سوم: نور پردازی
نور پردازی
ایجاد جلوه در اشیا به وسیله نور پردازی
متداول ترین نوع نور پردازی
نور پردازی شاعرانه
فصل چهارم: سیستم های نور پردازی
پروژکتور
سیستم LCD
سیستم LED
استفاده از LCD و LED در تبلیغات
جایگاه سیستم DLP در تبلیغات
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.