دسته بندی روندها


[/vc_column_text]

تحلیل فضایی - زمانی طبقه بندی اقلیمی ایران بر اساس روش دومارتن و آزمون من-کندال در دوره آماری 1374 تا 1398

سابقه و هدف: آب و هوای یک منطقه در یک دوره بلندمدت را اقلیم گویند. شناسایی و طبقه‌بندی اقلیمی از دیرباز مورد توجه متخصصان آب و هواشناسی بوده است. محققان با به کارگیری روش‌های مختلف و با استفاده از متغیرهای اقلیمی هم‌چون بارش و دما، زمین را به مناطق اقلیمی همگن طبقه‌بندی کرده‌اند و نتایج پهنه‌بندی اقلیمی را در ارزیابی کمبود آب و منابع آب در مقیاس های کوچک و بزرگ به منظور پیش‌بینی اقدامات عملی برای کنترل خشکی در مناطق آسیب‌پذیر به‌کار برده‌اند. هدف از این تحقیق به‌‌روزرسانی و تحلیل فضایی - زمانی طبقه بندی اقلیمی ایران بر اساس شاخص دومارتن و استفاده از آزمون من-کندال است.
مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه، داده‌های مربوط به متغیرهای دما و بارش بصورت ماهیانه از 153 ایستگاه سینوپتیک در دسته بندی روندها دوره زمانی 1398-1374 از سازمان هواشناسی کشور استخراج گردید. ابتدا داده‌های میانگین دمای سالیانه و مجموع بارش سالیانه از داده‌های ماهیانه تهیه شد و سپس با استفاده از مدل کریجینگ نقشه‌های هم‌دما و هم‌بارش بدست آمد. نقشه نهایی پهنه‌بندی اقلیمی با استفاده از شاخص دومارتن که پایه آن بر اساس بارش و دما است تهیه گردید. هم‌چنین برای بررسی معنی‌داری یا عدم معنی‌داری شاخص اقلیمی دومارتن و تعیین روند، از آزمون ناپارامتریک من-کندال استفاده شده است.
نتایج و بحث: نتایج نشان داد که بر اساس مدل کریجینگ، میزان R2 و RMSE برای داده‌های بارش به ترتیب برابر با 0/58 و 167/51 میلی‌متر و برای داده‌ها دما 0/83 و 2/32 درجه سلسیوس به دست آمد که بیانگر عملکرد بهتر مدل برای داده‌های دما می‌باشد. علت این امر با واریانس بالای داده‌های بارش در کشور مرتبط است. پهنه‌بندی اقلیمی ایران بر اساس شاخص دومارتن نشان داد که شش تیپ اصلی اقلیمی این شاخص در ایران وجود دارد. بیش‌تر مساحت ایران را اقلیم خشک و پس از آن اقلیم نیمه‌خشک تشکیل می‌دهد. بررسی نتایج حاصل از تحقیق نشان داد اقلیم خشک 76/40% ، اقلیم نیمه‌خشک 19/65% و سایر اقلیم‌ها کم‌تر از 4% مساحت ایران را تشکیل می دهند. هم‌چنین مساحت اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک با مساحتی بالغ بر 96/05% از سطح ایران، نسبت به تحقیقات گذشته افزایش یافته است که می‌تواند به دلیل کاهش بارش‌ و افزایش دما باشد. نتایج آزمون من-کندال نشان داد که ایستگاه‌های خرمدره، میانه، رامسر، بروجرد، پیرانشهر، تبریز و بیجار دارای روند صعودی (روند مرطوب‌تر شدن) و ایستگاه‌های دزفول، ملایر، سبزوار، بندر انزلی، تهران (مهرآباد)، تهران (شمیران)، قزوین و دوشان تپه درای روند نزولی (روند خشک‌تر شدن) معنی‌دار در سطح 5% هستند.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، ایران دارای شش ناحیه اقلیمی شامل؛ اقلیم خشک، نیمه‌خشک، مدیترانه‌ای، نیمه-مرط، مرطوب و بسیار مرطوب است. هم‌چنین مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقاتی که سایر محققین در گذشته انجام داده‌اند
نشان داد که مساحت اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک در دوره مورد مطالعه نسبت به دوره‌های گذشته افزایش داشته است. هم‌چنین 14% از ایستگاه‌های با روند نزولی (8 ایستگاه) دارای روند نزولی معنی‌دار و 7% از ایستگاه‌های با روند صعودی (7 ایستگاه) دارای روند صعودی معنی‌دار در سطح 95% هستند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.17351324.1401.20.3.8.1

عنوان مقاله [English]

Spatial-temporal analysis of Iran's climatic classification based on Domarten method and Mann-Kendall test in the statistical period of 1995-2019

نویسندگان [English]

 • Amin Fathi Taperasht 1
 • Hossein Shafizadeh-Moghadam 1
 • Mahdi Kouchakzadeh 2

1 Department of Water Engineering and Management, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of Water Engineering and Management, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The climate of an area over a long period is called the climate. Climate identification and classification have long been of interest to meteorologists. Researchers have classified the earth into homogeneous climatic zones using different methods and climatic variables such as rainfall and temperature. They have used the results of climate zoning to assess water scarcity and water resources on a small and large scale to anticipate practical measures to control drought in vulnerable areas. The purpose of this study is to update and analyze the Spatio-temporal analysis of Iran's climatic classification based on the Domarten index and the Mann-Kendall test. Because in studies based on climate classification maps, up-to-date maps can better help understand the study area.
Material and methods: For this study, data related to temperature and precipitation variables were extracted monthly from 153 synoptic stations from 1995-2019 from the Meteorological Organization of Iran. First, the data of average annual temperature and total annual precipitation were obtained from monthly data and then, using isothermal and isothermal maps, were obtained using the kriging model. The final climate zoning map was prepared using the De-Martonne index based on rainfall and temperature. The non-parametric Mann-Kendall test was also used to evaluate the significance or non-significance of the De-Martonne climate index and determine the trend.
Results and discussion: The results showed that based on the Kriging model, R2 and RMSE for precipitation data were 0.58 and 167.51 mm, respectively, and for the data were 0.83 and 2.23 ° C, respectively. This indicates better performance of the model for temperature data. This is related to the high variance of precipitation data in the country. Iran's climatic zoning based on the De-Martonne index showed six main climatic types in Iran. Most of the area of Iran is an arid climate and then a semi-arid climate. The study results showed that arid climate is 76.40%, the semi-arid climate is 19.65%, and other climates make up less than 4% of the area of Iran. Also, the area of arid and semi-arid climates with an area of 96.05% of the area of Iran has increased compared to previous research, which may be due to reduced rainfall and increased temperature. Also, the results of the Mann-Kendall test showed that Khorramdareh, Miyaneh, Ramsar, Boroujerd, Piranshahr, Tabriz, and Bijar stations have a significant upward trend (wetting trend), and Dezful, Malayer, Sabzevar, Bandar Anzali, Tehran (Mehrabad), Tehran (Shemiran), Qazvin and Dushan Tappeh stations have a significant downward trend (drying trend) at the level of 5%.
Conclusion: This study showed that Iran has six climatic regions, including; The climate is arid, semi-arid, Mediterranean, semi-humid, humid, and very humid. Also, comparing the results with the results of research done by other researchers in the past showed that the area of arid and semi-arid climates in the study period has increased compared to previous periods. Also, 14% of stations with a downtrend (8 stations) have a significant downtrend, and 7% of stations with an uptrend (7 stations) have a significant uptrend at 95%.

تحلیل محتوا چیست و چه مراحلی دارد؟

هر آنچه که لازم است برای تحلیل محتوا و مراحل آن بدانید، در این پست به شما آموزش داده می شود.

اگر می خواهید بدانید که چگونه یک محتوا را تحلیل کنید و از آن برای تحقیقات خود استفاده کنید، این مقاله را بخوانید.

تحلیل محتوا چیست و به چه منظوری استفاده می‌شود؟ مراحل تحلیل محتوا کدام است؟ حتما شما هم به دنبال پاسخی برای این سوالات می‌گردید. تحلیل محتوا، به منظور رسیدن به داده‌ها و نتایج خاص از محتواهای گوناگون انجام می‌شود. افرادی که می‌خواهند راجع به موضوع خاصی تحقیق کند و به پاسخ برسند از این روش استفاده می‌کنند. پس تحلیل محتوا درواقع نوعی روش تحقیق برای دستیابی به یک نتیجه‌گیری خاص است. اما باید توجه داشته باشید که این روش نیز همانند سایر روش‌ها قوانین و مراحل خاصی دارد که قرار است در این پست به طور کامل مراحل تحلیل محتوا را به شما با ذکر نمونه آموزش دهیم.

تحلیل محتوا چیست؟

تجزیه و تحلیل محتوا، یک روش تحقیق است که برای شناسایی الگوهای موجود در ارتباطات ضبط شده استفاده می شود. برای انجام تجزیه و تحلیل محتوا، شما باید داده‌ها را به طور منظم از مجموعه متون خاصی جمع آوری کنید که این داده‌ها می‌توانند به صورت نوشتاری، شفاهی یا تصویری باشند که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره کرده‌ایم:

 • کتاب ، روزنامه و مجله
 • سخنرانی و مصاحبه
 • محتوای وب سایت و پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 • عکس و فیلم

تجزیه و تحلیل محتوا هم می‌تواند کَمی باشد (بر اساس آمار، ارقام و اندازه گیری) و هم می‌تواند کیفی باشد (با تمرکز بر روی تفسیر و درک متن). در هر دو حالت، شما کلمات، مضامین و مفاهیم را در متن، دسته بندی یا “کدگذاری” می‌کنید و در نهایت نتایج را تجزیه و تحلیل می‌کنید.

چگونه تولید محتوا کنیم؟

اگر می‌خواهید برای کسب و کار خود محتوا تولید کنید اما نمی‌دانید که چطور این کار را انجام دهید، لینک زیر را دنبال کنید تا با مراحل تولید محتوا آشنا شوید.

تحلیل محتوا چه کاربردی دارد؟

محققان از تجزیه و تحلیل محتوا برای یافتن اهداف، پیام‌ها و تأثیرات محتوا بر روی ارتباطات استفاده می‌کنند. آنها همچنین می‌توانند تولیدکنندگان محتوا و مخاطبان آنها را تجزیه و تحلیل کرده و به نتایج مطلوبی راجع به آنها دست یابند.

از تحلیل محتوا می‌توان برای تعیین کیفیت برخی کلمات، عبارات و عنواین و یا مفاهیم در مجموعه‌ای از متون تاریخی یا معاصر استفاده کرد.

نمونه تحلیل محتوای کمی

برای تحقیق در مورد اهمیت مسائل مربوط به اشتغال در کارزارهای سیاسی، شما می توانید از سخنرانی های مربوط به بیکاری، شغل و کسب و کار استفاده کنید و بر روی آن ها تجزیه و تحلیل آماری انجام دهید تا در طول زمان تفاوت های میان کاندیدها را در بیاورید.

علاوه بر این، می‌توان از تجزیه و تحلیل محتوا برای ایجاد نتیجه‌گیری‌های کیفی به واسطه تحلیل معنا و ارتباط معنایی میان کلمات و مفاهیم استفاده کرد.

نمونه تحلیل محتوای کیفی

برای دستیابی به درک کیفی از موضوعات مربوط به عدم اشتغال در کارزارهای سیاسی، می توانید از کلمه “بیکاری” در صحبت ها استفاده کنید، کلمات یا اصطلاحات دیگری که می توانند بعد از آن ظاهر شوند را شناسایی کنید (برای مثال نابرابری، تنبلی یا اقتصاد)، و معانی این روابط را تحلیل کنید تا بتوانید اهداف و مقصود کمپین های مختلف را بهتر درک کنید.

از آنجایی که تجزیه و تحلیل محتوا می‌تواند برای طیف گسترده‌ای از متون کاربرد داشته باشد، در زمینه‌های مختلفی از جمله بازاریابی، مطالعات رسانه‌ای، انسان شناسی، روانشناسی و بسیاری از رشته‌های علوم اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اهداف احتمالی مخلتفی می‌تواند داشته باشد:

 • پیدا کردن ارتباط و الگوهایی که چگونگی مراوده و مکاتبه کردن مفاهیم را نشان می‌دهد
 • درک اهداف فردی، گروه‌ها و یا موسسه‌ها
 • شناسایی تبلیغات و تعصب در ارتباطات
 • آشکار سازی تفاوت‌ها در ارتباطات در متون مختلف
 • تجزیه و تحلیل پیامدهای مربوط به ارتباط با اطلاعات، مانند پاسخ مخاطبان

مزایای تحلیل محتوا

تحلیل محتوا مزایای زیادی را می‌تواند برای شما به همراه داشته باشد که در زیر به برخی از آنها اشاره کرده‌ایم:

شما می‌توانید ارتباطات و تعاملات اجتماعی را بدون دخالت مستقیم افرادی که در آن شرکت داشته‌اند، تجزیه و تحلیل کنید تا این گونه حضور شما به عنوان یک محقق، بر نتایج اثر نگذارد.

هنگامی که مرحله قبل به درستی انجام شد، تجزیه و تحلیل محتوا از یک فرآیند سیستماتیک پیروی می‌کند که توسط محققان دیگر به راحتی قابل تکرار است و می‌تواند نتایج قابل اطمینانی را به همراه آورد.

شما می‌توانید تجزیه و تحلیل محتوا را در هر زمان و در هر مکان و با هزینه کم انجام دهید. تنها چیزی که به آن نیاز دارید، دسترسی به منابع مناسب است.

معایب تحلیل محتوا

آنالیز و تحلیل محتوا، معایبی دارد که برخی از آنها به شرح زیر است:

تمرکز زیاد بر روی کلمات یا اصطلاحات به تنهایی ممکن است گاهی اوقات تاثیر عکس بگذارد و باعث بی‌توجهی به متن، تفاوت‌ها و معانی مبهم شود.

 • تاثیر گذاشتن تفکرات ذهنی بر روی متن

به هنگام تجزیه و تحلیل محتوا، ممکن است که شخص به طور ناخودآگاه تفکرات ذهنی و شخصی خود را دخیل کند که که در این صورت می‌تواند بر روی اعتبار نتایج و نتیجه‌گیری اثر بگذارد.

کدگذاری دستی متن‌های طولانی، بسیار وقت گیر است و اتوماسیون آن به شکل موثر نیز می‌تواند دشوار باشد.

آیا به دنبال نویسندگان حرفه ای برای تولید محتوا هستید؟

فارس محتوا دارای بیست سال سابقه در زمینه خدمات تولید محتوا است و می تواند محتواهایی جذاب و منحصر به فرد را برای کسب و کارتان تولید کند. برای دریافت اطلاعات بیش تر وارد لینک زیر شوید.

چگونه محتوا را تحلیل کنیم؟

اگر می‌خواهید از تحلیل محتوا در تحقیقات خود استفاده کنید، شما باید با یک سوال واضح و مستقیم شروع کنید.

چگونه محتوا را تحلیل کنیم؟

[/vc_column_text]

نمونه سوال تحقیقاتی برای تجزیه و تحلیل محتوا

آیا رسانه های آمریکا برای نشان دادن میزان قابل اعتماد بودن سیاستمداران مرد یا زن تفاوتی قائل اند؟

مراحل تحلیل محتوا

بعد از تعیین یک سوال واضح و مشخص، مراحل زیر را دنبال کنید.

مراحل تحلیل محتوا

1. محتوایی که می‌خواهید تحلیل کنید را انتخاب کنید

بر اساس سؤال تحقیق خود، متونی را که تحلیل خواهید کرد انتخاب کنید. سپس باید راجع به موارد زیر تصمیم‌گیری کنید:

 • رسانه (به عنوان مثال روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها یا وب سایت‌ها) و ژانر (به عنوان مثال افکار، سخنان مبارزات سیاسی یا متون بازاریابی)
 • معیارهایی برای مطالعه (به عنوان مثال مقالات روزنامه‌ای که به یک رویداد خاص اشاره می‌کند، سخنان یک سیاستمدار خاص یا وب سایت‌هایی که محصول خاصی را می‌فروشند)
 • پارامترها از نظر دامنه تاریخ ، مکان و غیره

محتوایی که می‌خواهید تحلیل کنید را انتخاب کنید

اگر فقط تعداد کمی متن که بتواند معیارهای شما را برآورده کند وجود دارد، می‌توانید همه آنها را تحلیل کنید. اگر حجم زیادی از متن وجود دارد، می‌توانید یک نمونه را انتخاب کنید.

برای تحقیق درمورد نمایندگی رسانه از سیاستمداران زن و مرد، تصمیم می گیرید مقالات خبری و بخش نظرات را در روزنامه های چاپی بین سالهای 2017 تا ۲۰۱۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. از آنجایی که این حجم از مطالب بسیار گسترده خواهد بود، شما سه روزنامه ملی بزرگ را انتخاب می کنید و فقط نسخه های دوشنبه و جمعه را به عنوان نمونه در نظر می گیرید.

2. واحدها و دسته‌بندی‌های تجزیه و تحلیل را تعریف کنید

در مرحله بعد ، شما باید سطح محتوایی که برای ارزیابی انتخاب کرده‌اید را تعیین کنید. این به معنای تعریف موارد زیر است:

 • واحد (های) معنایی که باید رمزگذاری شوند. به عنوان مثال، آیا می‌خواهید تکرار کلمات و عبارات، خصوصیات افرادی که این متون را تولید کرده و یا در متن هستند و یا حضور و قرار گیری تصاویر را ضبط کنید؟
 • مجموعه دسته‌بندی‌هایی که برای کد گذاری از آنها استفاده خواهید کرد. دسته‌بندی‌ها می‌توانند خصوصیات عینی باشند (به عنوان مثال زن ، 40 تا 50 ساله ، وکیل ، مادر) یا مفهومی‌تر (مثلاً قابل اعتماد، فاسد، محافظه کار، خانواده محور).

واحد های معنایی همان سیاستمداران و کلمات و عبارت هایی هستند که آنها را توصیف می کنید. بر اساس سوال تحقیق، شما باید بتوانید آنها را بر اساس جنسیت و میزان قابل اعتماد بودن دسته بندی کنید. برای اینکه اطلاعات دقیق تری به دست آورید، شما برای سایر دسته بندی ها نیز مانند سن، حزب سیاسی و وضعیت تأهل هر سیاستمدار کدگذاری می کنید.

3. مجموعه‌ای از قوانین را برای کدگذاری تعیین کنید

کدگذاری، شامل سازماندهی واحدهای معنا در دسته‌های از پیش تعریف شده است. به خصوص در مورد دسته‌بندی‌های دسته بندی روندها مفهومی‌تر، خیلی مهم است که قوانین را به طور واضح تعریف کنید تا اطمینان حاصل کنید که تمامی متون به طور مداوم کدگذاری می‌شوند.

به ویژه در صورت دخیل بودن چندین پژوهشگر، قوانین کدگذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما حتی اگر تمام متن را نیز خودتان رمزگذاری می‌کنید، ثبت قوانین روش شما را شفاف‌تر و قابل اعتماد تر می‌کند.

برای مثال، هنگام در نظرگرفتن دسته بندی “سیاستمداران زن”، شما باید تصمیم بگیرید که این دسته بندی با کدام عنوان باید کد گذاری شود (سناتور، فرماندار، مشاور یا شهردار).

برای کلمه “قابل اعتماد بودن”، شما تصمیم می گیرید که چه کلمات یا عبارات خاصی با آن مرتبط اند (برای مثال، صداقت یا راستگویی) و در این دسته بندی کدگذاری می شوند.

4. متن را بر اساس قوانین تعیین شده، کدگذاری کنید

در این مرحله از تحلیل محتوا، شما باید هر یک از متن‌ها را مرور کنید و اطلاعات مرتبط با آن را در دسته‌بندی مناسب ثبت کنید. این کار می‌توانید به صورتی دستی و یا با استفاده از یک برنامه کامپیوتری مانند QSR NVivo، Atlas.ti و Dictio انجام دهید که به روند شمردن کلمات و عبارات ها و دسته‌بندی آنها سرعت می‌بخشند.

با رعایت قوانین کدگذاری خود، هر مقاله ی روزنامه را در نمونه خود بررسی کنید. سپس مشخصات هر سیاستمداری را که ذکر کرده اید، به همراه تمام کلمات و عبارات مربوط به قابل اطمینان بودن که برای توصیف آنها استفاده کردید را ضبط کنید.

5. نتایج را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه‌گیری کنید

پس از اتمام کدگذاری، داده‌های جمع آوری شده برای یافتن الگوها و نتیجه‌گیری در پاسخ به سوال تحقیق شما مورد بررسی قرار می‌گیرند. شما ممکن است از تجزیه و تحلیل آماری برای پیدا کردن ارتبط یا ترندهای موجود استفاده کنید، تفسیرهای خود را از نتایج حاصل شده مطرح کنید و راجع به سازندگان، متن و مخاطبان آن نتیجه‌گیری کنید.

نتایج را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه‌گیری کنید

تحلیل نتایج نشان می دهد که کلمات و عبارات مربوط به “قابل اعتماد بودن” در شرایط یکسان برای یک سیاستمدار مرد بیشتر از یک سیاستمدار زن استفاده می شود. بر اساس این نتایج، شما نتیجه می گیرید که روزنامه های ملی سیاستمداران مرد را قابل اعتمادتر از سیاستمداران زن معرفی می کنند و حدس می زنند که این قضیه ممکن است در برداشت خوانندگان از سیاستمداران زن تأثیر بگذارد.

افزودن یا برداشتن دسته‌های صندوق ورودی و برگه‌ها در Gmail

ایمیل‌هایتان را در برگه‌های مختلف صندوق ورودی ، مثل «اجتماعی» یا «تبلیغات» مرتب کنید. وقتی Gmail را باز می‌کنید، مجبور نیستید همه ایمیل‌ها را هم‌زمان ببینید.

می‌خواهید در محل کار یا تحصیل از برنامه‌های Google بهره بیشتری ببرید؟ بدون پرداخت هزینه در دوره آزمایشی Google Workspace ثبت‌نام کنید.

افزودن یا حذف برگه‌های دسته

 1. در رایانه، Gmail را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «تنظیمات» دیدن همه تنظیمات کلیک کنید؛
 3. روی برگه صندوق ورودی کلیک کنید؛
 4. در بخش «نوع صندوق ورودی»، پیش‌فرض را انتخاب کنید. توجه: برای پنهان کردن همه برگه‌ها، نوع دیگری از صندوق ورودی را انتخاب کنید؛
 5. در بخش «دسته‌ها»، کادر برگه‌هایی را که می‌خواهید نمایش داده شوند علامت بزنید. توجه: نمی‌توانید برگه‌های جدید ایجاد کنید، فقط می‌توانید برگه‌های موجود را نمایش دهید یا پنهان کنید؛
 6. به پایین پیمایش کنید و سپس روی ذخیره تغییرات کلیک کنید.

نکته: اگر اعلان‌ها را روشن کرده باشید، فقط برای ایمیل‌های دسته «اصلی» اعلان دریافت خواهید کرد.

انتقال ایمیل به دسته‌ای جدید

۱. ایمیلی را به‌سمت برگه یکی از دسته‌ها بکشید تا به آن دسته اضافه شود؛
۲. برای اینکه در آینده همه ایمیل‌های ارسالی از آن فرستنده به دسته موردنظر منتقل شود، در اعلان بالاپر پایین سمت راست، روی بله کلیک کنید.

پیدا کردن ایمیل‌ها در یک دسته

نمی‌توان رایانه‌ها را در دسته‌ای پیدا کرد

ایمیل‌های بایگانی‌شده در برگه‌های دسته‌شان نمایش داده نخواهد شد.

برای پیدا کردن ایمیل‌هایی که بایگانی کرده‌اید، ایمیل را در کادر موجود در بالای صفحه جستجو کنید.

جستجوی دسته

دسته: و سپس نام دسته را قبل‌از عبارت جستجو تایپ کنید.


برای مثال، «دسته:اجتماعی مهمانی»، ایمیل‌هایی را از برگه «اجتماعی» نشان می‌دهد که حاوی کلمه «مهمانی» باشد.


حتی اگر درحال‌حاضر این دسته به‌عنوان برگه فعال نباشد، می‌توان از آن در جستجو استفاده کرد.

 • اصلی—ایمیل‌های افرادی که آن‌ها را می‌شناسید و پیام‌هایی که در برگه‌های دیگر نشان داده نمی‌شوند.
 • اجتماعی—پیام‌های شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های هم‌رسانی رسانه.
 • تبلیغات—تخفیف‌ها، پیشنهادها، و ایمیل‌های تبلیغاتی دیگر.
 • به‌روزرسانی‌ها—اعلان‌ها، تأییدیه‌ها، رسیدها، صورت‌حساب‌ها، و صورت‌وضعیت‌ها.
 • تالارهای گفتمان—پیام‌های گروه‌های آنلاین، انجمن‌های گفتگو، و فهرست‌های پستی.
 • رزروها—تأییدیه‌های پرواز، رزرو هتل، و رزرو رستوران.
 • خریدها—سفارش‌ها، ارسال‌ها، و ایمیل‌های تحویل.

نکته: «رزروها» و «خریدها» را نمی‌توان به‌صورت برگه فعال کرد، اما می‌توان از آن‌ها در جستجوها و فیلترها استفاده کرد.

خاموش کردن دسته‌بندی تبلیغات

اگر از نوع پیش‌فرض صندوق ورودی استفاده کنید، Gmail ایمیل‌های تبلیغاتی را در برگه «تبلیغات» دسته‌بندی می‌کند.

برای خاموش کردن این تنظیم:

  را باز کنید؛
 1. در بالا سمت چپ، روی «تنظیمات» دیدن همه تنظیمات کلیک کنید؛
 2. روی صندوق ورودی کلیک کنید علامت «فعال کردن دسته‌بندی ایمیل‌های تبلیغی برتر در تبلیغات» را بردارید.

تغییر اعلان‌ها برای هر دسته

می‌توانید اعلان‌های متفاوتی برای هر دسته انتخاب کنید. درباره اعلان‌ها بیشتر بدانید.

بررسی تعداد پیام‌های صندوق ورودی

در Gmail، پاسخ‌های داده شده به یک پیام به‌صورت مکالمه گروه‌بندی می‌شوند. در صندوق ورودی تعداد مکالمه‌ها نمایش داده می‌شود نه تعداد پیام‌ها.

برای دیدن تعداد پیام‌های موجود در صندوق ورودی، این مراحل را دنبال کنید:

 1. در رایانه، Gmail را باز کنید. تعداد کل پیام‌ها را در برنامه Gmail مشاهده نمی‌کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «تنظیمات» تنظیمات کلیک کنید؛
 3. به پایین پیمایش کنید و به بخش «نمای مکالمه» بروید؛
 4. نمای مکالمه غیرفعال را انتخاب کنید.
 5. در پایین صفحه روی ذخیره تغییرات کلیک کنید.
 6. به صندوق ورودی برگردید و تعداد پیام‌هایتان را مشاهده کنید. اگر چند بخش یا دسته دارید، حتماً تعداد همه بخش‌ها را به هم اضافه کنید.
 7. بعداز پایان کار به تنظیمات برگردید و «نمای مکالمه» را فعال کنید.

نمی‌توانم دسته‌های صندوق ورودی را فعال کنم

اگر بیش از ۲۵۰٬۰۰۰ پیام در صندوق ورودی‌تان دارید، نمی‌توانید دسته‌های صندوق دسته بندی روندها ورودی را فعال کنید.

برای اینکه از این حد فراتر نروید، پیام‌های موجود در صندوق ورودی را بایگانی یا حذف کنید.

رویکرد زبان شناختی شیخ محمدتقی شوشتری در روند نقد حدیث

شیخ محمدتقی شوشتری در نقد حدیث

عنوان کامل: رویکرد زبان شناختی شیخ محمدتقی شوشتری در روند نقد حدیث

مشخصات مقاله رویکرد زبان شناختی شیخ محمدتقی شوشتری در روند نقد حدیث:

عنوان مجله: دو فصلنامه حدیث پژوهی ؛ رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۳۰؛ نویسندگان: پرویز رستگار جزی؛ علیرضا عزیزیان غروی. موضوع محوری مقاله: رویکرد محمدتقی شوشتری در نقد حدیث

فضای صدور روایات از مهم‌ترین عوامل مؤثر در فهم سخنان معصومان به شمار می‌رود. این پژوهش سعی نموده است مبنای شیخ محمدتقی شوشتری را در استفاده از فضای صدور برای فهم حدیث در کارکردهای حدیثی وی شناسایی و معرفی کند.

این تحقیق بر پایه روش توصیفی و تحلیلی و با گردآوری اطلاعات، مشاهده و فیش‌برداری و با در نظر گرفتن شواهد گوناگون، برخی از آثار حدیثی و رجالی شیخ محمدتقی شوشتری را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.

در نهایت معلوم شد که نگاه وی به یک سخن، نگاه ارگانیک بوده و آن را به‌مثابه یک دستگاه در کنار دیگر سخنان و قرائن آن دیده و با رویکردی زبان‌ شناسانه و استفاده گسترده از منابع اهل سنت، از فضای صدور در روند نقد حدیث بهره فراوانی جسته است؛ به‌طوری که بدین سبب شهرت یافته است.

حوزه ها و سطوح یادگیری در طبقه بندی بلوم

تصور کنید در حال خوردن غذایی هستید؛ آیا همان ابتدا می‌توانید تمام مزه‌ها را احساس کنید؟ قطعاً نه! به دلیل اینکه غذا از طعم‌های مختلفی تشکیل‌شده است که در هنگام خوردن در سطوح مختلفی ظاهر می‌شوند. به همین ترتیب برخی سطوح برای درک و تفکر وجود دارد که ما در هنگام یادگیری آن‌ها را طی می‌کنیم. قطعاً شما هم موافق هستید که میان حفظ کردن «فرمول‌های مشتق‌گیری در ریاضی» و حل «مسائل مشتق» تفاوت وجود دارد. یکی از طبقه بندی‌ها برای سطوح یادگیری، طبقه بندی بلوم است.

حوزه های یادگیری طبقه بندی بلوم

حوزه‌ های یادگیری بلوم

در سال 1956 بلوم و همکاران چارچوبی برای طبقه‌بندی اهداف آموزشی منتشر کردند. بلوم برای یادگیری سه حوزه در نظر می‌گیرد:

حوزه شناختی (The Cognitive Domain): مهارت‌ها و دانش فنی
حوزه عاطفی (The Affective Domain): رشد احساسات، عواطف یا نگرش
حوزه روانی- حرکتی (The Psychomotor Domain): مهارت‌های دستی

حوزه شناختی

حوزه شناختی شامل دانش و توسعه مهارت‌های فکری است و 6 طبقه برای حوزه شناختی وجود دارد که سطوح پیچیدگی را نشان می‌دهد. این 6 طبقه در مدل اصلی طبقه بندی بلوم شامل دانش (Knowledge)، درک (Comprehensive)، کاربرد (Application)، تجزیه و تحلیل (Analysis)، ترکیب (Synthesis) و ارزیابی (Evaluation) است. تقریباً هر کدام از این 6 طبقه دارای زیرمجموعه هستند که در جدول زیر قابل‌ملاحظه است.

ردیف طبقه طبقه فرعی
1 دانش دانش اطلاعات مشخص دانش اصطلاحات
دانش واقعیت‌های مشخص
دانش راه‌ها و ابزارهای مواجهه با اطلاعات مشخص دانش امور قراردادی
دانش روندها و توالی‌ها
دانش طبقه‌بندی‌ها و دسته‌ها
دانش معیارها
دانش روش‌شناسی
دانش عمومی و انتزاعی در یک رشته دانش اصول و تعمیم‌ها
دانش نظریه‌ها و ساختارها
2 درک ترجمه
تفسیر
برون‌یابی
3 کاربرد
4 تجزیه‌وتحلیل تجزیه‌وتحلیل عناصر
تجزیه‌وتحلیل روابط
تجزیه‌وتحلیل اصول سازمانی
5 ترکیب تولید یک ارتباط منحصربه‌فرد
تولید یک طرح یا مجموعه اقدامات پیشنهادی
استنتاج مجموعه‌ای از روابط انتزاعی
6 ارزیابی ارزیابی بر اساس شواهد داخلی
قضاوت بر اساس معیارهای خارجی

45 سال بعد، یعنی در سال 2001 گروهی از روان‌شناسان شناختی و محققان آموزشی مدل طبقه بندی بلوم را موردبازنگری قراردادند و با عنوان طبقه‌بندی آموزش، یادگیری و ارزیابی منتشر ساختند. ازآن‌پس از این مدل به‌عنوان مدل طبقه‌بندی اصلاح‌شده یاد می‌شود.

تغییرات مدل بدین شرح است که زبان مورداستفاده از اسم‌ها به افعال تغییر کرده است. از آنجایی که طبقه‌بندی اَشکال مختلف تفکر را نشان می‌دهد و تفکر فرایندی فعال (کنشی) است، افعال جایگزین اسامی شده است، در طبقات فرعی هم علاوه بر این‌که افعال جایگزین اسامی و برخی طبقات دوباره سازماندهی شدند، نام طبقه دانش تغییر کرد. زیرا دانش پیامد یا محصول تفکر است و به‌خودی‌خود نوعی تفکر به شمار نمی‌رود. درنتیجه کلمه دانش نادرست شمرده شد و «به یادآوردن» جایگزین آن شد. خلق کردن نیز در بالاترین سطح قرار گرفت.

مقایسه مدل اصلاح شده بلوم و مدل بلوم

سطوح مدل طبقه بندی اصلاح شده بلوم
1- به خاطر سپردن/ یادآوری (Remembering)

بازیابی، شناخت و یادآوری دانش مرتبط از حافظه بلندمدت. به‌عنوان‌مثال حفظ کردن یک شعر، حفظ کردن فرمول‌های ریاضی.

2- درک کردن/ فهمیدن (Understanding)

تبیین ایده‌ها یا مفاهیم. به‌عنوان‌مثال نشان دادن تفاوت میان مربع و مستطیل، بیان نمودن موضوع یک داستان ساده به‌طور مختصر.

3- به‌کار بردن (Applying)

انجام یا استفاده از رویه‌ای برای اجرا یا پیاده‌سازی. به‌عنوان‌مثال استفاده از فرمول برای حل مسئله، انتخاب طرحی برای رسیدن به هدف.

4- تجزیه‌وتحلیل کردن (Analying)

شکستن مواد به اجزای سازنده و تعیین چگونگی ارتباط قطعات با یکدیگر. به‌عنوان‌مثال شناسایی علت کار نکردن ماشین، توضیح این‌که مراحل فرایند علمی چگونه با یکدیگر کار می‌کنند.

5- ارزیابی کردن (Evaluating)

قضاوت کردن بر اساس معیارها و استانداردها از طریق بررسی و نقد. به‌عنوان‌مثال قضاوت کردن راجع به یک معضل اخلاقی، تفسیر کردن اهمیت قانون خاصی از فیزیک.

6- ایجاد/ خلق کردن (creating)

کنار هم قرار دادن عناصر برای تشکیل کل منسجم یا عملکردی، سازماندهی مجدد عناصر به الگو یا ساختار جدید از طریق برنامه‌ریزی و تولید. به‌عنوان‌مثال سرودن شعر با موضوع و لحن خاص.

ساختار طبقه بندی بلوم

ساختار مدل طبقه‌بندی بلوم، ساختاری سلسله‌مراتبی است. به این معنا که قبل از اینکه مفهومی را درک کنید باید آن را به خاطر بسپارید، برای اینکه مفهومی را به‌کارگیرید باید آن را درک کنید، به‌منظور ارزیابی یک فرایند باید آن را تجزیه‌وتحلیل کنید و برای خلق نتیجه صحیح‌تر باید ارزیابی کاملی انجام داده باشید.

برای این‌که کدام‌یک از طبقات در مدل طبقه بندی بلوم، تفکر سطح بالا و کدام یک تفکر سطح پائین هستند اتفاق‌نظری وجود ندارد. درحالی‌که برخی از به کار بردن، درک کردن و به خاطر سپردن به‌عنوان تفکر سطح پایین یاد می‌کنند برخی دیگر به خاطر سپردن و درک کردن را تفکر سطح پایین می‌دانند و برخی نیز تنها به خاطر سپردن را به‌عنوان تفکر سطح پائین در نظر می‌گیرند.

سلسله مراتبی بودن طبقه بندی بلوم

نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه شود آن است که آموزش همیشه نباید از سطح مهارت‌های پایین شروع شود و ممکن است تمام طبقات برای یک مفهوم در یک دوره آموزشی طی نشود. اگر بخواهید تمام طبقات را طی کنید ممکن است برای شما و فراگیران خسته‌کننده باشد.

به‌عنوان مثال، اگر بسیاری از فراگیرها مبتدی هستند و دوره، مقدمه‌ای برای دوره یا مفاهیم دیگری است؛ بسیاری از اهداف یادگیری ممکن است مهارت‌های سطح پائین را هدف قرار دهد ولی اگر آن‌ها از سطح تحصیلات عالی برخوردار هستند و در بسیاری از فرایندها و اصطلاحاتی که در دوره عنوان می‌شود پایه‌ای قوی دارند، اهداف یادگیری نباید بر به یادآوردن و درک کردن متمرکز باشد. این افراد، قادر به تسلط بر اهداف یادگیری سطح بالا هستند و اهداف سطح پائین باعث کسالت یا بی‌علاقگی آن‌ها می‌شود.

حوزه عاطفی

بلوم و کراسهول حوزه عاطفی را 8 سال پس از حوزه شناختی یعنی در دسته بندی روندها سال 1964 پیشنهاد دادند. حوزه عاطفی بر نگرش‌ها، ارزش‌ها و علایق متمرکز است. سلسله‌مراتب مرتبط با آن از دریافت کردن اطلاعات شروع‌شده و تا تبلور ارزش‌ها در شخصیت یا درونی شدن ارزش‌ها ادامه می‌یابد. این حوزه شامل 5 سطح زیر است:

1- دریافت کردن (Receiving)

آگاهی از/ حساسیت به وجود ایده‌ها و پدیده‌های خاص یا به‌طورکلی محرک خارجی. دریافت کردن به تمایل به دریافت اطلاعات اشاره دارد. به‌عنوان‌مثال فرد با احترام به صحبت‌های دیگران گوش می‌دهد.

2- واکنش نشان دادن (Responding)

پاسخ دادن به محرک خارجی. واکنش نشان دادن به مشارکت فعال در فرایند یادگیری اشاره دارد. به‌عنوان‌مثال فرد در بحث‌های کلاسی شرکت می‌کند و دوست دارد به دیگران کمک کند.

3- ارزش قائل شدن (Valuing)

ارزشی که فرد برای، پدیده یا رفتار خاصی قائل است. به‌عنوان‌مثال فرد نقش علم را در زندگی روزمره محترم می‌شمارد یا درک درستی از تفاوت‌های فردی و فرهنگی نشان می‌دهد.

4- سازماندهی (Organizing)

ایده پردازی یا سازماندهی ارزش‌ها یعنی با کنار هم قرار دادن ارزش‌ها، اطلاعات و ایده‌های مختلف، سیستم ارزشی منحصربه‌فرد ایجاد می‌کند. به‌عنوان‌مثال فرد مسئولیت رفتار خود را می‌پذیرد، استانداردهای اخلاق حرفه‌ای را می‌پذیرد یا رفتار را با سیستم ارزش جدید مطابقت می‌دهد.

5- شخصیت پردازی (Characterizing)

عمل کردن مطابق با ارزش‌های درونی شده به‌عبارت‌دیگر، فرد دارای سیستم ارزشی است که رفتار وی را کنترل می‌کند. به‌عنوان‌مثال فرد با کار کردن مستقل اعتمادبه‌نفس خود را ابراز می‌کند یا تعهد به اخلاقیات را نشان می‌دهد.

طبقه بندی بلوم در حوزه عاطفی

حوزه روانی-حرکتی

حوزه روانی- حرکتی نسبت به دو حوزه قبل کم‌تر موردتوجه قرارگرفته است و بلوم و همکاران کار خود را در این زمینه کامل نکردند. مهارت‌های روانی حرکتی به استفاده از مهارت‌های حرکتی، هماهنگی و حرکت بدنی اشاره دارد. چندین نسخه از این سلسله‌مراتب وجود دارد که در این قسمت به آن‌ها اشاره می‌شود.

1- طبقه بندی دیو (1970)

تقلید (Imitate)

شما می‌توانید شخصی را که در حال انجام فعالیتی است، مشاهده کرده و از او کپی‌برداری کنید.

دست‌کاری (Manipulate)

شما می‌توانید کاری را از روی حافظه یا دستورالعمل‌های نوشتاری و شنیداری انجام دهید.

دقت (Precision)

کاری را بدون کمک دیگران با دقت بالا انجام دهید.

هماهنگی حرکت‌ها (Articulation)

شما می‌توانید فرایندها را بر اساس الزامات شخصی سازگار کنید. زمانی که با یک پیچیدگی روبه‌رو شدید می‌توانید حرکت را تعدیل بخشید.

طبیعی سازی (Naturalisation)

شما می‌توانید حرکت را به‌طور ناخودآگاه انجام دهید. گاهی از آن با عنوان «حافظه عضلانی» نیز یاد می‌شود.

2- طبقه بندی الیزابت سیمپسون (1972)

ادراک (Perception)

شما می‌توانید از نشانه‌های حسی برای هدایت خود استفاده کنید (مشاهده، دستورالعمل کتبی یا شفاهی).

آمادگی (set)

شما برای اقدام آماده‌اید.

پاسخ هدایت‌شده (Guided Response)

در مراحل اولیه تسلط بر مهارت‌های پیچیده، از آزمون‌وخطا استفاده می‌کنید.

سازوکار (Mechanism)

تخصص پایه. شما شروع به شکل‌گیری عادت‌ها می‌کنید.

پاسخ آشکار پیچیده (Complex Overt Response)

شما می‌توانید ماهرانه با کم‌ترین اشتباه و تلاش از دست‌رفته اقدامات پیچیده انجام دهید.

انطباق/ سازش (Adaptation)

شما می‌توانید برای غلبه بر نیازهای جدید حرکات بدنی را اصلاح کنید.

ایجاد/ ابتکار (Origination)

شما می‌توانید بر اساس حرکات آموخته‌شده حرکات جدیدی ایجاد کنید.

3- طبقه بندی هارو (1972)

حرکات واکنشی/ واکنش‌های خودکار (Reflex Movements)

این حرکات از زمان تولد وجود داشته یا به‌طور طبیعی ظاهر می‌شوند مانند نفس کشیدن.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.