معامله انتقالی چیست؟


موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در راستای احقاق حقوق شما با همکاری وکلای متخصص در همه زمینه های حقوقی و کیفری و همچنین مسائل مربوط به معامله به قصد فرار از دین آماده ارائه خدمات می باشد. موسسه با در اختیار گذاشتن وکیل ماهر و متخصص می تواند به احقاق حقوق شما در مقابل تضییع آن شما را یاری نماید.

معامله به قصد فرار از دین چیست و مجازات آن چیست

مقدمه معامله به قصد فرار از دین زمانی است که فردی به شخص یا اشخاص دیگر بدهی داشته و با هدف و قصد فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خود را به دیگری منتقل نماید و در پی این اقدام، اموال باقی مانده وی کفاف پرداخت بدهی او را ندهد؛ معامله وی به […]

مقدمه

معامله به قصد فرار از دین زمانی است که فردی به شخص یا اشخاص دیگر بدهی داشته و با هدف و قصد فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خود را به دیگری منتقل نماید و در پی این اقدام، اموال باقی مانده وی کفاف پرداخت بدهی او را ندهد؛ معامله وی به قصد فرار از دین محسوب می شود.

لذا وقتی شخص تنها پشتوانه طلبکاران را برای وصول طلبشان از بین می برد، در حقیقت اقدام به ضرر دیان می نماید که مورد نکوهش و مذمت است.

معامله به قصد فرار از دین در معنای اعم دو حالت دارد:

حالت نخست: معامله به صورت صوری واقع می شود و انتقال دهنده اساسا قصد انتقال ندارد؛ که بدیهی است چنین معامله صوری تحت هر شرایطی به جهت فقدان قصد باطل است.

حالت دوم: انتقال دهنده واقعا قصد انتقال دارد لکن می خواهد حاصل فروش را پنهان نماید تا از دسترس طلبکاران خارج نماید.
در نتیجه رابطه بین معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین عموم و خصوص من وجه است.

در خصوص ماهیت این معامله، دو دیدگاه وجود دارد. پاره ای از نویسندگان معتقدند چون انتقال دهنده از انجام معامله یک انگیزه نامشروع دارد در حقیقت جهت معامله نیز نامشروع می باشد، منتها نامشروع بودن جهت ناشی از اضرار به طلبکاران بوده و یک امر خصوصی است(ماده ۲۱۸ قانون مدنی سابق)

ماده سابق ۲۱۸ از قانون‏ مدنی مقرر می‏داشت:

«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده،آن‏ معامله نافذ نیست

این ماده به موجب‏ قانون اصلاح چندین ماده از قانون مدنی‏ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف گردید و

سپس در اصلاحیه مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ مجددا با تغییری به شرح ذیل تصویب شد:

«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به ‏طور صوری انجام شده،آن‏ معامله باطل است

وکیل دادگستری

برخی دیگر از حقوقدانان نیز سوء استفاده بدهکار در انتقال اموال خود را، موجب محدودیت وی در انتقال می دانند.
در کشور ما قانونگذاری در این خصوص مضطرب می باشد. با بررسی احکام پراکنده می توان به اجمال گفت: وقف به قصد فرار از دین غیرنافذ است(ماده ۶۵۴ قانون مدنی)

و معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است(ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی)
لکن برای یافتن حکم درست در خصوص معامله به منظور فرار از دین باید به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مراجعه کرد.

” انتقال مال به دیگری به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم ‌به یا هر دو مجازات می‌شود.

در صورتی که منتقلٌ ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد”

در واقع فارغ از مسائل جزایی و به اختصار می توان گفت اگر انتقال گیرنده عالم به موضوع و قصد انتقال دهنده و فرار از ادای دین باشد؛ معامله بین طرفین صحیح است.

لکن نسبت به طلبکاران غیرنافذ بوده و ایشان می توانند وقوع معامله بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده را نادیده پنداشته و طلب خود را از محل آن وصول نمایند که به «عدم قابلیت استناد به قرارداد» شهرت دارد.

وانگهی اگر انتقال گیرنده جاهل به قصد فرار از دین انتقال دهنده باشد، معامله صحیح و قابل استناد می باشد.
البته مسلم است که اگر انتقال به صورت رایگان رخ دهد در هر حال (به غیر از وقف)معامله در برابر طلبکاران غیر قابل استناد می باشد.

برای طرح دعوا علاوه بر شرایط عمومی اقامه دعوا از جمله ذی نفع بودن خواهان، شرایط خاصی لازم است که به اجمال به آنها اشاره می شود:
اولا: دعوای معامله به منظور فرار از دین با بحث اعسار ملازمه دارد. به بیان دیگراین دعوا زمانی قابلیت طرح دارد که یا مدیون بالفعل معسر باشد یا پس از انتقال اموال خود، دیگر مالی برای ادای دین نداشته باشد.

ثانیا:لازم است مدیون معامله ای کرده باشد. برای نمونه اگر مدیون طلب سایر طلبکاران را ادا نماید یا برخی را بر دیگران ترجیح دهد از انجایی که ادای دین عمل حقوقی محسوب نمیشود لذا برخلاف شخص ورشکسته این عمل منع قانونی ندارد.
به اضافه وصیت کردن مدیون و همچنین عدم تملک حق، توسط مدیون نیز محدودیتی ندارد؛ مگر اینکه شخص با سند سازی خود را مدیون قلمداد کرده و سپس اقدام به ادای دین موهوم نماید.
همچنین است رهن گذاشتن برای یکی از دیون خود که علی الاصول اشکالی نخواهد داشت.

ثالثا: برای اثبات معامله به منظور فرار از دین صرف انتقال کفایت نمی کند و قصد اضرار به دیان و به عبارتی اثبات قصد فرار ازدین، نیز لازم است.

رابعا: در این دعوا باید طلب مقدم بر معامله باشد.به علاوه طلبی مورد حمایت مقننن قرار می گیرد که قطعی(حال یا موجل) باشد نه معلق.

مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین

حسب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ انتقال مال به دیگری توسط مدیون به هر نحو وبه هر وسیله، اگربا انگیزه فرار از ادای دین بوده و به نحوی باشد که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون انتقال دهنده کافی نباشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می گردد.

مسئولیت انتقال گیرنده مال در معامله به منظور فرار از دین

چنانچه منتقل الیه با علم به موضوع و اطلاع از قصد فروشنده، مبنی بر انجام معامله به قصد فرار از دین، اقدام به دریافت مال کرده باشد، در حکم شریک جرم بوده و به مجازات شرکت در جرم محکوم می گردد. در این وضعیت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن اموال استیفاء خواهد گردید.

در فرضی که معامله صوری به قصد فرار از دین واقع می شود اما وجهی رد و بدل نمی ‌شود و همچنین در فرضی که واقعا معامله ای صورت نگرفته، سوء نیت انتقال گیرنده مستتر است و دفاع وی مبنی بر عدم اطلاع، قابل پذیرش نیست.

وکیل دادگستری

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین

شکایت باید در دادسرای عمومی محل وقوع جرم طرح شود، محل وقوع جرم جایی است که معامله به منظور فرار از دین در آنجا انجام شده است، خواه محل اقامت مشتکی عنه و یا شاکی باشد.

در خصوص این معاملات در سال ۹۸ رای وحدت رویه ای صادر گردید که بر اساس این رأی، منتقل کردن اموال توسط مدیون به دیگران، قبل از قطعی شدن محکومیت وی به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست.بدین معنا که حتما باید رای در خصوص محکومیت به پرداخت دین، قطعی شده باشد تا جرم معامله به قصد فرار از دین محقق گردد.

لذا چنانچه انتقال اموال پیش از صدور حکم قطعی و حتی در پروسه رسیدگی دادگاه صورت پذیرد، جرم فرار از دین محقق نمی‌شود!؟ رای که با فلسفه تعیین جرم برای معامله به قصد فرار از دین در تضاد کامل است و ایرادات بیشماری دارد و حقوق طلبکاران را تضییع می نماید.

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات‌عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که قانون گذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با قصد فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن اموال مجازات تصویب نموده و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور،تماما بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است

لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد.

این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در راستای احقاق حقوق شما با همکاری وکلای متخصص در همه زمینه های حقوقی و کیفری و همچنین مسائل مربوط به معامله به قصد فرار از دین آماده ارائه خدمات می باشد. موسسه با در اختیار گذاشتن وکیل ماهر و متخصص می تواند به احقاق حقوق شما در مقابل تضییع آن شما را یاری نماید.

کری ترید یا معاملات انتقالی چیست؟

کری ترید

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به مبحث مهم کری ترید می پردازیم!

آیا می دانستید یک استراتژی معاملاتی وجود دارد که حتی اگر قیمت به مدت طولانی نیز دقیقاً ثابت بماند، باز هم می تواند درآمد زا باشد؟

خوب، باید بگوییم نه تنها چنین چیزی وجود دارد، بلکه یکی از محبوب ترین راه های کسب درآمد توسط بسیاری از بزرگ ترین و خفن ترین سبد گردان های دنیای بازارهای مالی نیز هست!

به این روش “کری ترید” یا معاملات انتقالی گویند.

تازه کار کری ترید

” خسته شدم بس که انتقال دادم!”

Carry Trade چیست؟

کری ترید عبارتست از استقراض یا فروش یک ابزار مالی با نرخ بهره پایین و سپس استفاده از آن برای خرید یک ابزار مالی با نرخ بهره بالاتر.

در این حالت وقتی در حال پرداخت نرخ سود پایین روی ابزار مالی که قرض گرفته اید یا فروخته اید، هستید، سود بالاتری را برای ابزار مالی خریداری شده خود وصول می کنید.

بنابراین سود شما همان پولی است که از تفاوت در نرخ بهره وصول می کنید.

مثالی از کری ترید:

فرض کنید شما به یک بانک می روید و 10،000 دلار وام می گیرید.

کارمزد وام آنها 1٪ سالانه از 10،000 دلار است.

با آن پول قرض گرفته شده، می روید و یک اوراق قرضه 10 هزار دلاری خریداری کنید که 5 درصد سالانه سود می دهد.

درست است! سود برابر با 4٪ در سال است! تفاوت بین نرخ های بهره!

حال احتمالاً با خود می گویید: “به نظر نمی رسد هیجان و سودآوری نوسانگیری در بازار را داشته باشد.”

اما اگر آن را در بازار لحظه ای فارکس، با اهرم یا لورج بالاتر و پرداخت سود روزانه، اعمال کنید، انداختن پاها به روی هم و تماشای رشد روزانه حساب می تواند بسیار جذاب باشد.

برای روشن تر شدن موضوع باید به شما بگوییم 3٪ تفاوت نرخ بهره معادل 60٪ سود سالانه در حسابی است که 20 برابر هم اهرم یا لورج دارد!

مثالی از کری ترید لورج دار:

فرض کنید شما 1،000،000 دلار با نرخ بهره 1٪ وام می گیرید.

البته بانک به هرکسی یك میلیون دلار وام نمی دهد، در نتیجه احتمالا یک وثیقه نقدی به مبلغ 10000 دلار از شما طلب می کند.

پس از بازپرداخت کامل پول، آن مبلغ را به شما پس خواهند داد.

وام شما تأیید می شود، بنابراین به بانک می روید و کوله پشتی خود را پر از پول می کنید و از بانک بیرون می آیید.

پول نقد برای کری ترید

سپس کمی پیاده روی کرده، از خیابان عبور می کنید و به بانک دیگری می روید و آن مبلغ 1،000،000 دلار را در حساب پس انداز واریز می کنید که 5٪ سالانه به شما سود می دهد.

یک سال می گذرد. سود شما کجاست؟

شما از محل اوراق مشارکت 50،000 دلار سود دریافت کردید (1000000 $ * 0.05).

شما 10،000 دلار سود (1000000$ * 0.01) پرداخت كردید.

بنابراین سود خالص شما 40000 دلار است.

با 10 هزار دلار ناچیز خود، 40 هزار معامله انتقالی چیست؟ دلار درآمد کسب کردید!

یا بعبارتی معادل 400 درصدی بازدهی گرفتید!

در دروس بعدی، در مورد چگونگی عملکرد معاملات انتقالی صحبت خواهیم کرد، چه زمانی جواب می دهند و چه زمانی جواب نمی دهند.

استراتژی معاملات انتقالی یا کری ترید چیست؟

معاملات انتقالی

استراتژی معاملات انتقالی یا کری ترید (Carry Trade) برای اکثر بازارهای مالی قابل استفاده است، خواه در کوتاه مدت معامله کنید یا در بلند مدت در یک ابزار مالی سرمایه گذاری کنید. به صورت کلی معامله انتقالی شامل قرض گرفتن یک دارایی با نرخ بهره پایین تر، که معمولاً یک جفت ارز است، به منظور تامین مالی خرید دارایی با نرخ بهره بالاتر است. در مقاله قبلی توضیح مختصری درباره معاملات انتقالی یا کری ترید دادیم و برخی از مزایای آن را بررسی کردیم. در این مقاله این استراتژی معاملاتی را دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد.

هدف از معاملات انتقالی یا کری ترید سود بردن از تفاوت در نرخ بهره یا «تفاوت نرخ بهره» بین دو ارز خارجی جداگانه در یک جفت است. بسته به جفت ارزی که معامله می‌‌کنید،‌ استراتژی کری ترید مثبت یا منفی است. معاملات انتقالی یا کری ترید در فارکس از استراتژی‌ پیروی می‌کند که به تریدر اجازه می‌دهد از تفاوت نرخ بهره بین ارزهای پایه و ثانویه در یک جفت ارز فارکس سود ببرد.

 • کری ترید مثبت: خرید با نرخ بهره بالا / وام گرفتن با نرخ بهره پایین
 • کری ترید منفی:‌ خرید با نرخ بهره پایین / وام گرفتن با نرخ بهره بالا

بهترین جفت ارزها برای استراتژی معاملات انتقالی

موثرترین جفت ارز برای معامله کری ترید بسته به مثبت یا منفی بودن استراتژی تغییر می‌کند. به عنوان مثال، اگر معامله انتقالی مثبت باشد، تریدرها باید به دنبال جفت‌هایی با ارز پایه بهره بالاتر از ارز ثانویه باشند.

از سوی دیگر، اگر معامله انتقالی منفی باشد، تریدرها باید به دنبال جفت‌هایی با ارز ثانویه بالاتر و نرخ پایه پایین‌تر باشند.

جفت ارزهای مناسب برای معامله انتقالی مثبت شامل ین ژاپن (JPY) یا فرانک سوئیس (CHF) به عنوان ارز ثانویه یا مظنه، به دلیل بهره‌وری پایین آنها است. به همین دلیل،جفت ارزهای AUD/JPY یا AUD/CHF نمونه‌ای از جفت‌های محبوب برای معامله به دلیل تفاوت در نرخ بهره بین ارزها هستند، جایی که دلار استرالیا بازدهی بسیار بالاتری دارد.

استراتژی کری ترید چگونه کار می‌کند؟

از آنجایی که هدف از استراتژی کری ترید پرداخت نرخ بهره کمتر برای دارایی است که وام می‌گیرید، به این معنی است که شما باید از بهره بالاتری از دارایی که خریداری کرده‌اید سود ببرید. اکثر تریدرها با این امید که ارز با بازدهی بالاتر از نظر ارزش افزایش یابد، وارد پوزیشن مثبت می‌شوند.

هنگام معامله در بازار فارکس، تریدرهای ملزم به معامله با مارجین یا به عبارت دیگر با استفاده از لوریج هستند. در صورت موفقیت آمیز بودن معامله، اهرم می‌تواند به نفع شما باشد؛ اما در صورت ناموفق بودن معامله، ممکن است شما را با ضرر روبرو کند. تریدرها باید هنگام معامله با مارجین محتاط باشند و تا حد امکان یک برنامه مدیریت ریسک برای جبران زیان سرمایه داشته باشند.

بررسی مثال کری ترید

به عنوان مثال، فرض کنید که یک تریدر تصمیم می‌گیرد 1000 پوند را به یک حساب معاملاتی فارکس واریز کند. او انتخاب می‌کند که استراتژی کری ترید مثبت را برای جفت ارز AUD/JPY اعمال کند، که اختلاف نرخ بهره آن 5 درصد است. با استفاده از لوریج 20:1، او می‌تواند پوزیشنی را برای 20,000 پوند جفت ارز باز کند، در این حالت سپرده تنها 5 درصد از ارزش کامل است. بسته به اینکه بازار به چه سمتی حرکت می کند، این استراتژی معامله انتقالی می‌تواند به نتایج مختلفی منجر شود:

 • اگر ارزش جفت ارز در یک دوره زمانی افزایش یابد، تریدر به دریافت 5 درصد سود از ارزش کامل پوزیشن و هر سود دیگری که با آن همراه باشد، ادامه خواهد داد.
 • اگر ارزش جفت ارز در یک دوره زمانی کاهش یابد، این منجر به زیان می‌شود و ممکن است تریدر از پوزیشن خارج شود، در این حالت زمانی که تنها چیزی که باقی می‌ماند مارجین 5 درصدی 20000 پوندی است.
 • اگر نرخ مبادله جفت ارز در یک دوره زمانی ثابت بماند، تریدر 5 درصد سود از معامله لوریج‌دار را دریافت می‌کند. او با هیچ سود و زیان دیگری مواجه نخواهد شد.

همیشه این گزینه وجود دارد که ابتدا استراتژی معامله انتقالی خود را با یک حساب آزمایشی فارکس تمرین کنید. قبل از باز کردن یک پوزیشن کری ترید، مهم است که یک استراتژی معاملاتی بسازید و کار با ابزارهای مدیریت را یاد بگیرید.

کری ترید یا معاملات انتقالی در فارکس چیست و چگونه کار میکند ؟

کری ترید یا معاملات انتقالی چیست و چگونه کار میکند ؟

کری ترید یا معاملات انتقالی (Carry Trade) یکی از ساده ترین استراتژی های فارکس است. یک معامله انتقالب زمانی اتفاق می افتد که شما یک ارز با بهره بالا را در مقابل یک ارز کم بهره خریداری می کنید. برای هر روزی که آن معامله یا پوزیشن را بصورت باز دارید و تا زمانی که در در جهت نرخ بهره مثبت موقعیت دارید، بروکر شما مابه التفاوت بهره بین دو ارز را به شما پرداخت می کند.

بیایید با یک مقال معامله کری ترید را توضیح دهیم. فرض کنید که پوند انگلستان (GBP) دارای نرخ بهره 5٪ و دلار آمریکا (USD) دارای نرخ بهره 2٪ باشد، و شما جفت ارز GBP/USD را خریداری کنید یا به عبارتی یک موقعیت لانگ روی پوند به دلار دارید، و در عین حال در حال انجام معاملات انتقالی یا کری ترید هستید. به ازای هر روزی که آن معامله را در بازار داشته باشید، بروکر مابه التفاوت نرخ بهره آن دو ارز را که 3% است را به صورت روزشمار به شما پرداخت می کند. چنین تفاوت نرخ بهره می تواند در طول زمان افزایش یابد

کری ترید چیست ؟

کری ترید در فارکس به معنی نگهداری یک موقعیت معاملاتی روی دو جفت ارز با نرخ بهره متفاوت است. اگر نرخ بهره ارز خریداری شده از نرخ بهره ارز فروخته شده بالاتر باشد، شما یک معامله کری ترید با بازده مثبت باز کرده اید. بنابراین شما در ازای این تفاوت نرخ های بهره از کارگزار خود سود دریافت میکنید.

نکته: از آنجایی که نرخ های مبادله نوسان دارند، اگر بازده یک کری ترید منفی شود، آن معامله انتقالی با زیان همراه خواهد بود.

مزیت معاملات انتقالی فارکس

معامله انتقالی در جهت ارزی که بازده مثبت دارد مزیت دیگری نیز دارد، زیرا علاوه بر سود بهره، سود معاملاتی نیز وجود دارد. کری ترید در فارکس همچنین به شما امکان می دهد از لوریج به نفع خود استفاده کنید. وقتی بروکر فارکس سود روزانه معامله کری ترید را به شما می پردازد، سود پرداختی روی مبلغ لوریج است. به عنوان مثال، اگر یک معامله را به اندازه یک مینی لات (10000 دلار آمریکا) باز کنید ولی تنها از 250 دلار مارجین حساب خود برای باز کردن این معامله استفاده کردید (لوریج 1:40)، سود روزانه بر مبنای 10000 دلار به شما پرداخت می شود نه 250 دلار که می تواند به بازده سالانه معامله را بسیار بیشتر کند.

یک مثال ساده برای کری ترید:

فرض کنید به یک بانک رفتید و 100 میلیون تومان وام گرفتید.

هزینه وام آنها 10٪ از 100 میلیون تومان در هر سال است.

با آن پول قرض گرفته شده، بازار را میچرخید و یک اوراق قرضه 100 میلیون تومانی که سالانه 15% سود پرداخت میکند میخرید.

نمونه ای از یک معامله کری ترید

سود شما چیست؟

متوجه شدید که چگونه از این معامله سود کسب کردید ؟ شما 5% سالیانه از تفاوت بین نرخ بهره روی 100 میلیون تومان قرض گرفته شده سود کسب میکنید.

احتمالاً در حال حاضر به این فکر می کنید که “این میزان سود به اندازه نوسان گیری در بازار فارکس هیجان انگیز نیست یا سود آن چندان قابل توجه نیست.”

با این حال، هنگامی که آن را در بازار فارکس که از لوریج در آن استفاده میشود اعمال می‌کنید، با لوریج بالاتر و پرداخت‌های بهره روزانه، نشستن و تماشای رشد روزانه حساب خود معامله انتقالی چیست؟ می‌تواند بسیار جذاب و هیجان انگیز باشد.

برای اینکه ببینید در بازار فارکس 100 میلیون شما (که آن را قرض گرفته اید) با تفاوت نرخ بهره 5% چه کاری میتواند انجام دهد، کافیست که بدانید شما اگر از یک لوریج 1:20 در این معامله استفاده کنید سود سالانه شما 100% سرمایه اولیه خواهد بود.

همانطور که دیدید معاملات کری ترید بسیار ساده است و با کمی دانش میتوان از آن سود کسب کرد. با این حال زیاد خوشحال نباشید و بقیه این پست را بدون اینکه هیجان زده شوید بخوانید.

چرا کری ترید در فارکس ریسک دارد ؟

به نقل از سایت Balance، میزان ریسک نسبتاً زیادی برای استراتژی معاملاتی کری ترید وجود دارد. جفت ارزهایی که بهترین شرایط را برای استفاده از روش معاملاتی کری ترید دارند، بسیار بی ثبات هستند. به همین دلیل، باید معاملات انتقالی را با احتیاط انجام دهید. بازارهای پرنوسان می توانند تأثیر سریع و سنگینی بر جفت ارزهایی که به عنوان «جفت کری» در نظر گرفته می شوند، داشته باشند. بدون مدیریت ریسک مناسب، معامله گران می توانند با یک چرخش غافلگیرکننده و بی رحمانه ناگهان زیان هنگفتی را متحمل شوند.

عبارت “carry trade unwind” که به فارسی میتوان به آن “از کوک خارج شدن معامله انتقالی” گفت، از کابوس‌های یک معامله‌گر فارکس است. این واقعه گاهی ممکن است رخ دهد که یک واقعه جهانی مانند یک عهدنامه، باعث تقویت ارز مظنه شود که مخالف جهت کری ترید باشد. این اتفاق برای ین ژاپن در طول بحران مالی رخ داد.

استراتژی کری ترید در فارکس چگونه کار میکند ؟

اگر شما در جهت صحیح در یک جفت ارز که نرخ تفاوت بهره بالایی می‌پردازد قرار داشته باشید و نرخ جفت ارز ثابت بماند یا به نفع شما حرکت کند، برنده بزرگی هستید. با این حال، اگر نرخ برابری مخالف شما حرکت کند، زیان معامله می تواند قابل توجه باشد. پرداخت سود روزانه (به دلیل اختلاف نرخ بهره) به حساب شما ریسک شما را کاهش می دهد، اما بعید است که برای محافظت از شما در برابر زیان های معاملاتی کافی باشد. بنابراین، نرخ کری باید به‌عنوان یک “مزیت اضافه” تلقی کرد، نه صرفاً یک استراتژی ساده و بدون فکر.

معامله کری ترید مثال AUD/JPY

مانند هر استراتژی فارکس دیگری، برای معاملات کری ترید از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید و هنگام انجام معاملات از تفکر و دانش خود استفاده کنید. دستیابی به سود روزانه با این استراتژی وسوسه انگیز است، اما اگر بدون احتیاط، یک معامله “کری ترید” باز کنید ، آن سود ناچیز اختلاف نرخ بهره نمیتواند در مقابل زیان زیادی که از خود معامله به شما تحمیل میشود رقمی به حساب بیاید.

پیشنهاد میکنیم که معاملات انتقالی یا کری ترید در فارکس را با عوامل فاندامنتال و احساسات بازار ترکیب کنید. معاملات انتقالی زمانی بهترین عملکرد را دارند که بازار “احساس امنیت” داشته باشد و دارای روحیه مثبت باشد. انجام کری ترید صحیح در معاملات فارکس می تواند به میزان قابل توجهی به بازده کلی شما بیافزاید.

هرآنچه که باید برای انتقال سند ملک بدانید!

بعد از پیدا کردن خانه مورد نظر و توافق بین خریدار و فروشنده، یک مرحله مهم و پرماجرا که اصطلاحا “به نام کردن یا سند زدن” است، آغاز می‌شود. چهار قطب فعال بازار مسکن شامل سازنده‌ها، فروشندگان واحدهای مسکونی(غیرسازنده‌ها)، خریداران واحدهای مسکونی نوساز و خریداران واحدهای مسکونی دارای سند رسمی، برای دسترسی به سند و انجام فرآیند انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار با مسیری پر پیچ و خم مواجهند.

معاملات ملک و انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار دارای دو مرحله است که یک مرحله آن تنظیم «سند عادی» یا همان «مبایعه‌نامه» بین خریدار و فروشنده و مرحله دوم آن انتقال رسمی مالکیت واحد مسکونی به خریدار یا ثبت رسمی معامله از طریق صدور و ثبت «سند محضری» است.

سند زدن خانه یکی از مهم‌ترین مراحل خرید و فروش ملک است که باید به تمامی جزئیات آن دقت شود. در صورت بی‌توجهی به مسائل حقوقی سند زدن ملک، عواقب ناگواری در انتظار خریدار و یا فروشنده خواهد بود. در این نوشته به مراحل سند زدن و شرایط دقیق آن می‌پردازیم.

مراحل تبدیل سند خانه به سند قطعی ملک

1-ابتدا خریدار خانه‌ای را می‌پسندد و بعد از توافق با فروشنده، مبایعه نامه تنظیم می‌شود. خریدار، فروشنده و حداقل دو شاهد زیر مبایعه‌نامه را امضا می‌کنند. تنظیم مبایعه‌نامه می‌تواند توسط خریدار و فروشنده و یا توسط بنگاه معاملات ملکی انجام شود.

موارد مهمی که باید در مبایعه‌نامه ذکر شوند, عبارتند از:

 • ثبت مشخصات شناسنامه، آدرس، کدپستی، تلفن همراه و شماره تلفن ثابت فروشنده و خریدار
 • ثبت و شرح موضوع مورد معامله از جمله مشخصات دقیق جغرافیایی، ثبتی و هندسی
 • ثبت قیمت واحد و قیمت کل مورد معامله به ریال و معادل تومان
 • ثبت تاریخ و نحوه پرداخت. و شرح روشن و دقیق اینکه خریدار در چه زمانی، چه مبلغی را با چه شرایطی و به چه نحوه‌ای پرداخت می‌کند.
 • شرایط انصراف و فسخ با تعیین مدت زمانی برای ابراز پشیمانی. مثلا ۲۴ ساعت پس از تنظیم مبایعه‌نامه. تعیین مبلغ خسارت که در صورت انصراف هریک از طرفین باید به طرف دیگر پرداخت شود.
 • دقت داشته باشید که در زمان تنظیم مبایعه نامه از جمله “اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش” استفاده نشده باشد. زیرا در این صورت هیچ‌گونه اختیاری برای فسخ نخواهید داشت.
 • دقت کنید تا در بخش منصوبات و ملزومات خانه تا جای ممکن تمامی وسایل را ذکر شده معامله انتقالی چیست؟ باشند تا در زمان تحویل خانه با مشکلی مواجه نشوید.

در مبایعه‌نامه باید نحوه پرداخت هزینه‌های انتقال سند نیز نوشته شوند. پرداخت بعضی از این هزینه‌ها با فروشنده و برخی با خریدار است. فروشنده باید تمامی بدهی‌های ملک را تا روز تحویل پرداخت کند و خانه را بدون بدهی به خریدار تحویل دهد. ممکن است خریدار، خانه را امروز تحویل بگیرد ولی یک‌ سال بعد سند صادر شود، برای همین از روز تحویل تمام هزینه‌ها با خریدار است.

2- مبایعه‌نامه باید توسط بنگاه‌های املاک مجاز و معتبر در سیستم نرم‌افزاری جامع ثبت شود.

در این مرحله مشخصات ملک و مشخصات خریدار و فروشنده، در سیستم جامع ثبت شده و کد رهگیری صادر می‌شود. این سیستم سراسری است، در نتیجه اگر فروشنده بخواهد هم‌زمان یک ملک را به چند نفر بفروشد، سیستم خطا داده و اعلام می‌کند که کد رهگیری برای این ملک قبلا صادر شده است. صادر شدن کد رهگیری به منزلۀ سلامت معامله بوده و یکی از مراحل لازم برای سند زدن خانه است.

3- فروشنده باید برای نقل و انتقال و سند زدن خانه با شناسنامه و اصل سند، به «دفترخانه اسناد رسمی» مراجعه کند. دفترخانه لیست مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده شامل موارد زیر را به فروشنده اعلام می‌کند:

 • اصل و تصویر سند مالکیت
 • اصل و تصویر بنچاق. بنچاق سندی که مشخصات فروشنده و خریدار، آدرس جزئیات، متعلقات و مشخصات ملک و تمام هزینه‌هایی که طرفین انجام داده‌اند، در آن آورده می‌شود، یعنی داستان ملک در آن نوشته شده است. بنچاق پیوست و پیش‌نیاز سند است. دفترخانه یک نسخه از بنچاق را نگه می‌دارد. اگر بنچاق موجود نباشد دفترخانه با دفترخانه‌ای که معامله قبلی ملک صورت گرفته تماس گرفته و یک نسخه از سند محضری قبلی و یا بنچاق را دریافت می‌کند.
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار
 • اصل و تصویر وکالت‌نامه
 • اصل و تصویر پایان‌کار و یا عدم خلافی شهرداری یا نامه بازدید شهرداری یا بخشداری (برای زمین‌های دارای بنا و زمین‌های بدون بنا)
 • صورت‌مجلس تفکیکی در مورد آپارتمان
 • اصل و تصویر حصر وراثت(برای املاک موروثی)
 • اصل و تصویر فرم مالیات بر ارث(برای املاک موروثی)

4-بعد از مراجعه فروشنده به دفترخانه و ارائه تمامی مدارک، دفترخانه وظیفه دارد در مورد بدهی ملک از شهرداری، دارایی، بیمه(اگر ملک تجاری باشد)، بخشداری(اگر ملک خارج از محدودۀ خدمات شهری باشد) استعلام کند. به این کار، مفاصاحساب می‌گویند.

5-همزمان دفترخانه بررسی می‌کند که سند در گرو نباشد و ملک در طرح ساخت‌وساز شهرداری قرار نگرفته باشد. به طور مثال ممکن است از مکان ملک، بزرگراهی بگذرد. در این‌ صورت اجازه معامله داده نمی‌شود.

6-در این مرحله فروشنده با نامه دفترخانه به شهرداری منطقه‌ای که ملک در آن قرار دارد، مراجعه کند. شهرداری بررسی می‌کند که ملک بر اساس پروانه ساخته شده است یا نه. در صورت تخلف، فروشنده باید جریمه بپردازد. از دیگر هزینه‌هایی که فروشنده باید به شهرداری بپردازد، عوارض نوسازی، هزینه پسماند و کمک به آموزش و پرورش است. پس از پرداخت جریمه و عوارض، مفاصاحساب شهرداری صادر می‌شود. مبلغ عوارض نوسازی به ارزش ملک و موقعیت آن بستگی دارد.

7-فروشنده باید با مراجعه به دارایی ۴% قیمت ملک را به عنوان مالیات نقل‌وانتقال پرداخت کند. قیمتی که دارایی بر روی ملک می‌گذارد با قیمت واقعی تفاوت دارد.

گرفتن مفاصاحساب دارایی در سه مرحله و در سه روز مختلف انجام می‌شود. برای این کار فروشنده باید مدارک لازم را به اداره‌ی مالیات تحویل دهد. روز بعد فروشنده مالیات تعیین شده را می‌پردازد. پرداخت این مالیات معمولا با دستگاه پرداخت الکترونیک در اداره‌ مالیات یا با مراجعه به بانک ملی پرداخت می‌شود. در روز سوم اداره‌ی مالیات مفاصاحساب مربوطه را صادر می‌کند. در ضمن اگر ملک مورد معامله تجاری باشد، فروشنده باید به بیمه هم مراجعه کند.

8-آخرین مرحله‌ انتقال قطعی سند است. فروشنده و خریدار در مبایعه نامه تاریخ سند زدن را تعیین می‌کنند. در روز مورد نظر دو طرف معامله با داشتن مدارک شناسایی، مفاصاحساب شهرداری، مفاصاحساب دارایی، سند مالکیت، کپی مبایعه‌نامه، کد رهگیری، گواهی پایان کار، استعلام ثبتی و کد پستی به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند. در پایان سندی مطابق با شرایط مورد توافق دو طرف معامله در دفتر اسناد رسمی تنظیم خواهد شد.

اگر یکی از طرفین مثلا فروشنده، در دفترخانه حاضر نشود و خریدار نتواند به هیچ طریقی با او تماس بگیرد، وظیفه دارد تا آخرین ساعت اداری در دفترخانه بنشیند، اگر فروشنده نیامد، خریدار گواهی عدم حضور می‌گیرد. اگر خریدار به ‌هیچ‌وجه نتوانست فروشنده را پیدا کند، با ارائه گواهی عدم حضور با مراجعه به دادگاه می‌تواند هزینه پشیمانی را از فروشنده مطالبه کند.

هزینه انتقال سند

برای انتقال سند باید هزینه‌هایی پرداخت شود. ثبت مبایعه نامه در سیستم سراسری یکی از این موارد است که بر طبق آن بنگاه معاملات املاک 5 درصد ارزش ملک را از خریدار و فروشنده دریافت می‌کند. هزینه نوسازی، خلافی و پسماند از دیگر مواردی است که فروشنده ملزم به پرداخت آن‌ها می‌باشد.

دارایی هزینه نقل و انتقال و در صورت استیجاری بودن ملک، مالیات بر اجاره را نیز از فروشنده دریافت می‌کند. هزینه دفترخانه که به آن حق‌التحریر گفته می‌شود از دیگر پرداختی‌ها به شمار می‌رود که مبلغ آن به طور مساوی بین فروشنده و خریدار تقسیم می‌شود. عموما هزینه حق‌التحریر بین ۲۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان برآورد شده است.

مشکلات نقل و انتقال سند

 1. زمانبر بودن و پیچیده بودن «فرآیند اخذ استعلامات و مفاصاحساب از مراجع ذی‌ربط». فروشندگان واحدهای مسکونی باید از شهرداری‌ها و ادارات مالیاتی اقدام به اخذ استعلام بابت پایان کار، مفاصا حساب نوسازی و همچنین مفاصا حساب مالیات نقل و انتقال کنند.
 2. « دسترسی به سند رسمی با مراجعات مکرر فیزیکی معامله‌کنندگان». فروشنده‌های واحدهای مسکونی برای انتقال مالکیت رسمی به خریدار، نیازمند مراجعات مکرر به سازمان‌های مربوطه برای اخذ استعلاماتی هستند که دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند به آن‌ نیاز دارند و همین موضوع، فرآیند انتقال سند را به پروسه‌ای زمانبر، پیچیده تبدیل می‌کند.
 3. مبهم بودن فرآیند مراحل صدور سند رسمی، یعنی خریداران و فروشندگان واحدهای مسکونی اطلاع دقیقی از جزئیات و نوع مدارکی که برای صدور یا انتقال سند رسمی مورد نیاز است ندارند و همین موضوع منجر به طولانی وپیچیده شدن فرآیند ثبت رسمی می‌شود.

مدت زمان برآوردی برای انتقال مالکیت واحدهای مسکونی یک تا دو هفته‌ است. این در حالی است که در اکثر موارد این زمان انتظار به بیش از یک ماه نیز می‌رسد.

سریعا نسبت به انتقال سند اقدام کنید!

نظام فعلی صدور سند مالکیت در مسیر رسمیت دادن به نقل و انتقالات، هنوز عمدتا به شکل سنتی انجام می‌شود و اگرچه بخشی از استعلامات ملکی به‌ صورت الکترونیکی امکان‌پذیر شده است، اما فرآیند مدرن‌سازی به‌طور کامل اتفاق نیفتاده است.

دشواری‌های مسیر ثبت رسمی مالکیت واحدهای مسکونی برای سازنده‌ها می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری‌های ملکی را کُند کند در صورت دسترسی سازنده‌ها به سند رسمی تفکیک شده برای هر واحد مسکونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با حداقل مراجعه به سازمان‌های ذیربط، یک مانع عمده در مسیر سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی برطرف می‌شود. ضمن آنکه با ایجاد چنین امکانی، به دلیل تسهیل نقل و انتقالات ملکی، تعاملات ملکی میان فروشنده‌های مسکن و خریداران مصرفی ملک نیز افزایش می‌یابد و این موضوع در رونق بازار معاملات مسکن اثرگذار خواهد بود.

با تمام سختی‌ها، بعد از انجام معامله در مورد انتقال سند تعلل و کوتاهی نکنید و سعی کنید تمام مراحل با دقت انجام شود.

سوالات متداول:

خیر. باید آن را به سند قطعی تبدیل کنید.

بله. اما بهتر است به بنگاه معاملات ملکی مراجعه کنند تا تمامی موارد در آن رعایت شود.

ثبت مشخصات سجلی، آدرس، کدپستی، تلفن همراه و شماره تلفن ثابت فروشنده و خریدار، ثبت موضوع مورد معامله از جمله مشخصات دقیق جغرافیایی، ثبتی و هندسی، ثبت قیمت واحد و قیمت کل مورد معامله بر اساس وجه رایج مملکت(ریال یا معادل تومان)، ثبت زمان و نحوه پرداخت، زمان حضور در دفترخانه و تنظیم سند و شرح واضح اینکه خریدار در چه زمانی، چه مبلغی را با چه شرایطی و به چه نحوه‌ای پرداخت می‌کند.

مراجعه به بنگاه‌های معامله املاک مجاز برای صدور کد رهگیری.

زیرا مبایعه‌نامه منحصربه‌فرد نیست و ممکن است فروشنده خانه را به چندین نفر دیگر نیز بفروشد.

فروشنده باید با شناسنامه و اصل سند، به «دفترخانه اسناد رسمی» مراجعه کند. دفترخانه لیست مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده را به فروشنده می‌دهد.

اصل و تصویر سند مالکیت، اصل و تصویر بنچاق، تصویر شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار، اصل و تصویر وکالت‌نامه، اصل و تصویر پایان‌کار و یا عدم خلافی شهرداری یا نامه بازدید شهرداری یا بخشداری (در مورد زمین‌های دارای بنا و زمین‌های بدون بنا)، صورت‌مجلس تفکیکی در مورد آپارتمان، اصل و تصویر حصر وراثت(در مورد سندهای موروثی)، اصل و تصویر فرم مالیات بر ارث(در مورد سندهای موروثی)

شهرداری منطقه، دارایی

بعد از انجام همه‌ی مراحل دو طرف معامله با داشتن مدارک شناسایی، مفاصاحساب شهرداری، مفاصاحساب دارایی، سند مالکیت، کپی مبایعه‌نامه و کد رهگیری، گواهی پایان کار، استعلام ثبتی و کد پستی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند. در پایان سندی مطابق با شرایط توافق دو طرف معامله در دفتر اسناد رسمی تنظیم خواهد شد.

اگر یکی از طرفین مثلا فروشنده، در دفترخانه حاضر نشد و خریدار نتوانست به هیچ طریقی با او تماس بگیرد، وظیفه دارد تا آخرین ساعت اداری در دفترخانه بنشیند، اگر فروشنده نیامد، خریدار گواهی عدم حضور می‌گیرد. اگر خریدار به ‌هیچ‌وجه نتوانست فروشنده را پیدا کند، با گواهی عدم حضور به دادگاه رفته و می‌تواند هزینۀ پشیمانی را از فروشنده بگیرد.

برای انتقال سند باید هزینه‌هایی پرداخت شود. ثبت مبایعه نامه در سیستم سراسری یکی از این موارد است که بر طبق آن بنگاه معاملات املاک 5 درصد ارزش ملک را از خریدار و فروشنده دریافت می‌کند. هزینه نوسازی، خلافی و پسماند از دیگر مواردی است که فروشنده ملزم به پرداخت آن می‌باشد.
دارایی هزینه نقل و انتقال و در صورت استیجاری بودن ملک، مالیات بر اجاره را نیز از فروشنده دریافت می‌کند. هزینه دفترخانه که به آن حق‌التحریر گفته می‌شود از دیگر پرداختی‌ها به شمار می‌رود که مبلغ آن به طور مساوی بین فروشنده و خریدار تقسیم می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.