افزایش نقدشوندگی


عکس: نگار متین نیا

نقش کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، از کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و برای اندازه گیری نقدشوندگی سهام شرکت ها از دو معیار معاملاتی (تعداد روزهای معاملاتی و حجم نسبی معاملات) و دو معیار اطلاعاتی (عمق ریالی نسبی و شکاف نسبی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389-1380 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تابلویی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که در طی دوره مطالعه، بین کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و معیارهای مختلف نقدشوندگی رابطه معنی داری وجود نداشته است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

تاثیر کیفیت اطلاعات بر نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جهت تعیین کیفیت اطلاعات از دو متغیر کیفیت اقلام تعهدی و دقت پیش بینی درآمد هر سهم استفاده شده است. که برای اندازه گیری دقت پیش بینی درآمد هر سهم مدل گام تصادفی استفاده شده است. به منظور محاسبه کیفیت اقلام تعهدی از مدل فرانسیس(2005) استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 104 شرکت پذ.

نقدشوندگی و پرداخت سود سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق افزایش نقدشوندگی بهادار تهران

هدف پژوهش بررسی تأثیر نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. پژوهش از لحاظ شیوۀ اجرا شبه تجربی- پس رویدادی، در حوزۀ تحقیقات اثباتی مالی و مبتنی بر اطلاعات واقعی است که داده‌ها به صورت سری زمانی - مقطعی در بازۀ زمانی 1394-1388 می‌باشد و مدل کاربردی پژوهش پنل است. محقق جامعۀ آماری را کلیۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین نموده.

اثر کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آگاهی از تاثیر کیفیت افشای شرکتی بر سایر متغیرهای بازار از جمله نقدشوندگی سهام حائز اهمیت بسیاری است. از طرفی با توجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی سهام و نقش به سزای آن در کشف قیمت دارایی ها، توزیع ریسک مالی، افزایش بازده مورد انتظار و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل موثر بر آن اهمیت دارد. بنابراین این پژوهش به بررسی اثر کیفیت افشای بر نقدشوندگی سهام شرکتها میپردازد. از آنجا که بهبود کیفیت افشای.

تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاران . اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی علاقمندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند. بخصوص اینکه اگر این عمل بر ریسک و بازده شرکت موثر باشد. تحقیقات پیرامون هموارسازی سود توسط محققین مختلف (1966. Dapouch & Drick - ) صورت گرفته است. یکی از این تحقیقات پیرامون تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام توسط میچلسون و همکارانش است (Michelson , Wagner & Woot.

بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

گزارشگری مالی با کیفیت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه‌گذاران و همچنین بین خود سرمایه‌گذاران، شکاف قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی را کاهش و نقدشوندگی سهام را افزایش می‌دهد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام این پژوهش، چهار فرضیه طراحی شد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی افزایش نقدشوندگی و نقدشوندگ.

نقش کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقاله

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، از کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و برای اندازه گیری نقدشوندگی سهام شرکت ها از دو معیار معاملاتی (تعداد روزهای معاملاتی و حجم نسبی معاملات) و دو معیار اطلاعاتی (عمق ریالی نسبی و شکاف نسبی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389-1380 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تابلویی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که در طی دوره مطالعه، بین کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و معیارهای مختلف نقدشوندگی رابطه معنی داری وجود نداشته است.

The aim of this research is to investigate the effect of the earnings quality on improving the stock liquidity of listed companies in TSE. In this study، the earnings quality based on earnings stability، and two transactional criteria (the trading days and the ratio trading volume) and two informational criteria (the ratio depth and ratio spread) used to measure of the stock liquidity. To conduct this research، 94 listed companies in TSE during 2002-2011 via panel regression models (fixed effects) were investigated. Findings indicate that there aren’t significant relationships between the earnings quality and different criteria of the stock liquidity.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش،از کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و برای اندازه‌گیری نقدشوندگی سهام شرکت‌ها از دو معیار معاملاتی(تعداد روزهای معاملاتی و حجم نسبی معاملات)و دو معیار اطلاعاتی(عمق ریالی نسبی و شکاف نسبی قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش (*)استاد بخش حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز (**)کارشناس ارشد حسابداری (***)کارشناس ارشد حسابداری تاریخ دریافت:1390/10/14 تاریخ پذیرش:1390/12/25 سهام)استفاده شده است. 5. بین کیفیت سود و شکاف نسبی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌داری وجود دارد. (1)- )PS(ccirP kcotS (2)- EZIS (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش،نتایج اثر معیار معکوس کیفیت سود بر تعداد روزهای معاملاتی در جدول 2 نشان می‌دهد که رابطه بین این دو متغیر در طی دوره پژوهش منفی بوده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش،نتایج اثر معیار معکوس کیفیت سود بر حجم نسبی معاملات در جدول 3 نشان می‌دهد که رابطه بین این دو متغیر نیز منفی بوده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش،نتایج اثر معیار معکوس کیفیت سود بر افزایش نقدشوندگی عمق ریالی نسبی در جدول 4 نشان می‌دهد که رابطه بین این دو متغیر نیز منفی بوده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور آزمون فرضیه فرعی چهارم پژوهش،نتایج اثر معیار معکوس کیفیت سود بر شکاف نسبی قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار معکوس نقدشوندگی سهام در جدول 5 نشان می‌دهد که رابطه بین این دو متغیر مثبت بوده است."

کلید واژه های ماشینی:

بورس اوراق بهادار تهران ، کیفیت سود ، افزایش نقدشوندگی سهام شرکت‌های ، عدم تقارن اطلاعاتی ، نقدشوندگی سهام شرکت‌ها ، کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی ، قیمت پیشنهادی خرید و فروش ، افزایش نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده ، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ، بورس اوراق بهادار تهران رابطه

نقش کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقاله

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، از کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و برای اندازه گیری نقدشوندگی سهام شرکت ها از دو معیار معاملاتی (تعداد روزهای معاملاتی و حجم نسبی معاملات) و دو معیار اطلاعاتی (عمق ریالی نسبی و شکاف نسبی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389-1380 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تابلویی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که در طی دوره مطالعه، بین کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و معیارهای مختلف نقدشوندگی رابطه معنی داری وجود نداشته است.

The aim of this research is to investigate the effect of the earnings quality on improving the stock liquidity of listed companies in TSE. In this study، the earnings quality based on earnings stability، and two transactional criteria (the trading days and the ratio trading volume) and two informational criteria (the ratio depth and ratio spread) used to measure of the stock liquidity. To conduct this research، 94 listed companies in TSE during 2002-2011 via panel regression models (fixed effects) were investigated. Findings indicate that there aren’t significant relationships between the earnings quality and different criteria of the stock liquidity.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش،از کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و برای اندازه‌گیری نقدشوندگی سهام شرکت‌ها از دو معیار معاملاتی(تعداد روزهای معاملاتی و حجم نسبی معاملات)و دو معیار اطلاعاتی(عمق ریالی نسبی و شکاف نسبی قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش (*)استاد بخش حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز (**)کارشناس ارشد حسابداری (***)کارشناس ارشد حسابداری تاریخ دریافت:1390/10/14 تاریخ پذیرش:1390/12/25 سهام)استفاده شده است. 5. بین کیفیت سود و شکاف نسبی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌داری وجود دارد. (1)- )PS(ccirP kcotS (2)- EZIS (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش،نتایج اثر معیار معکوس کیفیت سود بر تعداد روزهای معاملاتی در جدول 2 نشان می‌دهد که رابطه بین این دو متغیر در طی دوره پژوهش منفی بوده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش،نتایج اثر معیار معکوس کیفیت سود بر حجم نسبی معاملات در جدول 3 نشان می‌دهد که رابطه بین این دو متغیر نیز منفی بوده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش،نتایج اثر معیار معکوس کیفیت سود بر عمق ریالی نسبی در جدول 4 نشان می‌دهد که رابطه بین این دو متغیر نیز منفی بوده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور آزمون فرضیه فرعی چهارم پژوهش،نتایج اثر معیار معکوس کیفیت سود بر شکاف نسبی قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار معکوس نقدشوندگی سهام در جدول 5 نشان می‌دهد که رابطه بین این دو متغیر مثبت بوده است."

کلید واژه های ماشینی:

بورس اوراق بهادار تهران ، کیفیت سود ، افزایش نقدشوندگی سهام شرکت‌های ، عدم تقارن اطلاعاتی ، نقدشوندگی سهام شرکت‌ها ، کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی ، قیمت پیشنهادی خرید و فروش ، افزایش نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده ، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ، بورس اوراق بهادار تهران رابطه

نقش کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ، دوره: 9 ، شماره: 32

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 22 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله نقش کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله :

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و برای اندازه گیری نقدشوندگی سهام شرکتها از دو معیار معاملاتی تعدادی روزهای معاملاتی و حجم نسبی معاملات و دو معیار اطلاعاتی عمق ریالی نسبی و شکاف نسبی قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1389-1380 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تابلویی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews6 استفاده شدهاست یافته های پژوهش نشان می دهد که در طی دوره مطالعه بین کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و معیارهای مختلف نقدشوندگی رابطه معنی داری وجود نداشته است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_QJMA-9-32_001 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به افزایش نقدشوندگی مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

دستگیر، محسن و پارچینی پارپین، سیدمهدی و شیخی، کیوان،1390،نقش کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،https://civilica.com/doc/602048


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1390، دستگیر، محسن؛ سیدمهدی پارچینی پارپین و کیوان شیخی )
برای بار دوم به بعد: ( 1390، دستگیر؛ پارچینی پارپین و شیخی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

افزایش نقدشوندگی

عکس: نگار متین نیا

عکس: نگار متین نیا

گروه بورس- مج: «شاخص ما گویایی بیشتری نسبت به شاخص دیگر بورس ها دارد.»

این جمله، پاسخ رییس «سازمان» به پرسش خبرنگاری بود که از انتقاد فدراسیون جهانی بورس ها از بورس ایران سخن می گفت. روز گذشته علی صالح آبادی مهمان دوره ای نشست معاونان وزیر اقتصاد در ساختمان «باب همایون» بود. او در این نشست یک ساعته با اشاره به تصویب برنامه های سال جاری «سازمان» در شورای بورس به تشریح این برنامه ها در حوزه های مختلف پرداخت.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.